โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

วันที่ 2 กันยายน 2562 โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดให้มีการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีนางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการโรเรียน เปิดการอบรม มีนักเรียนระดับชั้น ม.2 ของโรงเรียนระหานวิทยาเข้ารับการอบรมกว่า 200 คน ทั้งนี้โรงเรียนระหานวิทยาจัดอบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นขึ้นเพ่ื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ และยังสามารถแนะนำคนรู้จักที่อยู่ในวัยเดียวกันให้สามารถรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องอีกด้วย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น