โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนและประเมินโครงการประจำปี 2562

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการอบรมคณะครู ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนและประเมินโครงการประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติ จากนายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค 18 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นวิทยากร โดยมีคณะครูจากโรงเรียนระหานวิทยา คณะครูจากสหวิทยาเขตแสนตอ และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด อ.บึงสามัคคีเข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนระหานวิทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนและประเมินโครงการประจำปี 2562