ตลาดนัดโรงเรียน

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มี การขายของตามการดำเนินงานตามโครงการตลาดนัดโรงเรียน อนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาอาชีพ ไร้มลพิษ ชีวิตพอเพียง นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยามีความสามารถในการคิด การแก้ไขปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต สอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง ได้เรียนรู้การประกอบธุรกิจ เพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้ จากการนำทรัพยากรในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักเรียนเกิดจิตสาธารณะมีจิตสำนึกคนอยู่กับป่า ป่าอยู่กับคน รู้จักการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างเอื้ออาทรต่อกัน บนพื้นฐานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ตลาดนัดโรงเรียน