การประเมินครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการประเมินครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีนายประสาท คุณนาเมือง ประธานกรรมการสถานศึกและ นางสาวศิริกุล เก่าราชการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประเมิน โดยครูที่ได้รับการประเมินมีทั้งหมด 3 คน คือ 1.นายอาทิตย์ เข็มศร 2.นางสาวอัจจิรา จุ้ยดอนกลอย 3.นางสาววิไลลักษณ์ แซ่โล้ว

การประเมินครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย