มูลนิธิ Blooming Juniperมอบหุ่นยนต์ LEGO EV3 จำนวน 5 ชุด

โรงเรียนระหานวิทยาขอขอบพระคุณมูลนิธิ Blooming Juniper เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิ Blooming Juniper มอบหุ่นยนต์ LEGO EV3 จำนวน 5 ชุดให้แก่โรงเรียนระหานวิทยาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

มูลนิธิ Blooming Juniperมอบหุ่นยนต์ LEGO EV3 จำนวน 5 ชุด