โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย

17 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลระหานร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลบึงสามัคคี และสถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เข้าหน้าที่ บุคลากรครู และนักเรียนโรงเรียนระหานวิทยาเพื่อซักซื้อแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภัยต่าง ๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย