การประเมินผลการดำเนินการในโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนระหานวิทยาเข้ารับการประเมินผลการดำเนินการในโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยมีนายอร่าม ใจการุณ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ เข้าประเมินผลการดำเนินงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

การประเมินผลการดำเนินการในโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน