กำหนดการสอบกลางภาค 8-10 กรกฏาคม 2562

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4

ประกาศโรงเรียนระหานวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4