สรุปโครงการ
ข้อมูลโครงการทั้งหมด

โครงการ งบประมาณ

ลำดับที่ โครงการ จำนวนกิจกรรม
1 โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 0
2 โครงการโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 0
3 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 0
4 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 0
5 โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 0
6 โครงการส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 0
7 โครงการส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 0
8 โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ ด้าน 0
9 โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 0
10 โครงการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโครงการ 0
11 โครงการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 0
12 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 0
13 โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 0
14 โครงการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 0
15 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 0
16 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 0
17 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักเรียน 0
18 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 0
รวม0