นักเรียน
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ใส่คำเฉพาะเพื่อทำการค้นหา

 
   
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง มสม. ชส ทลว ยสต. ขมข. ดร. กจ. สาย
1 8768 เด็กชาย กรวินท์ ปัจจัย 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 8769 เด็กชายกฤษฎา ชัยยาศรี 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 8770 เด็กชายกาทา 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 8771 เด็กชาย ชนกันต์ ชาวป่า 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 8772 เด็กชายไชยวัฒน์ สีสด 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 8773 เด็กชาย ณัฐภูมิ จุฬารมย์ 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 8774 เด็กชายธณพล หมั่นเขตกิจ 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8775 เด็กชาย ธีรภัทร อภัยมุง 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 8776 เด็กชายนครินทร์ อินทร์ขำ 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8777 เด็กชายนนทพัทธ์ อินตา 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 8778 เด็กชาย วิทวัศ หารเอี่ยม 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8779 เด็กชายศรัณยภัทร กายะสิทธิ์ 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 8780 เด็กชาย สันติ เอกปัชชา 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 8781 เด็กชายสุรศิษฐ์ ศรีทวงศ์วรากร 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 8782 เด็กหญิงกชพร ดีเสน 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 8783 เด็กหญิง กนกกร ไวกสิกรณ์ 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 8784 เด็กหญิงเกวลี แสงพัด 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 8785 เด็กหญิงจันทรัตร์ โพธิ์ที 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 8786 เด็กหญิงฐิติกานต์ พรรณานนท์ 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 8787 เด็กหญิงธัญชนก อินโชติกาณจน์ 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 8788 เด็กหญิงธัญพิชชา ตะลิดโณ 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 8789 เด็กหญิงธัญวรัตน์ พิทยาพงษ์ 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 8790 เด็กหญิงนงนภัส พิลึก 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 8791 เด็กหญิงนันทิยาวดี ทรัพย์สิน 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 8792 เด็กหญิงภิรัญ?ญา? อุดมทรัพย์ 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 8793 เด็กหญิง วันวิสา มั่งงาม 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 8794 เด็กหญิงศศินกานต์ แพนพา 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 8795 เด็กหญิงศิรินรัตน์ สะทองเทียน 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 8796 เด็กหญิงอลิสา ดีสีทา 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 8976 เด็กหญิงพัชรภรณ์ แง่มสุราช 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 8797 เด็กชายณัฐวุัตร์ นิลรัตนานนท์ 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
32 8798 เด็กชายถิราวัฒน์ ดอนศรีคุ้ม 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
33 8799 เด็กชายธนภัทร ไชยยะโคตร 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 8800 เด็กชายธนวัฒน์ ดาสาลี 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 8801 เด็กชายนัฐพงษ์ ศรีชัย 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
36 8802 เด็กชายนิธิศ ไสยะสิทธิ์ 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 8803 เด็กชายปกรณ์ กำแก้ว 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 8804 เด็กชายวัชรพล ประทุมชาติ 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 8805 เด็กชายวีรภััทร แก้วบัวดี 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
40 8806 เด็กชายสยาม เดชสังข์ 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
41 8807 เด็กชายอัครพล ตู๋ปาน 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
42 8808 เด็กชายอิราวัฒน์ ว่องวิ่ง 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 8809 เด็กหญิงกวินทิพย์ ตรีกูล 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
44 8810 เด็กหญิงกัญญาพัทธ์ พุทธิ 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 8811 เด็กหญิงกัลย์กมล บุญตัน 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 8812 เด็กหญิงกัลยรัตน์ โพธิ์หวี 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
47 8813 เด็กหญิงเขมิกา สุขเกษม 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 8814 เด็กหญิงจิรชยา คำสอาด 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 8815 เด็กหญิงณภัฐษรณ์ สวัสดี 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
50 8816 เด็กหญิงธันยชนก มั่นเด็ดวิทย์ 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
51 8817 เด็กหญิงเปี่ยมรัก ฉ่ำทอง 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 8818 เด็กหญิงเปี่ยมสุข ฉ่ำทอง 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
53 8819 เด็กหญิงพรชนก จันทิมา 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
54 8820 เด็กหญิงวรัญญา ฤทธิ์ทอง 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
55 8821 เด็กหญิงวรัญญา รอดผุย 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
56 8822 เด็กหญิงวราวรรณ ปันโน 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
57 8823 เด็กหญิงสุชานันท์ กันนุฬา 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
58 8824 เด็กหญิงสุดารัตน์ สามบุญชื่น 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
59 8825 เด็กหญิงสุรวีร์ โพธิ์เฉล้ม 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
60 8826 เด็กหญิงอรนิภา สายภู่ 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
61 8977 เด็กชายกฤษณพงศ์ ชัยหงษ์ 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
62 8978 เด็กหญิงนันทัชพร บุบผาชาติ 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0
63 8827 เด็กชายกฤษกร มั่นเหมาะ 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
64 8828 เด็กชายจิรวัฒน์ ตุ้ยนันต๊ะ 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
65 8829 เด็กชายจิรายุ กลิ่นขำ 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
66 8830 เด็กชายชัยทัต วงษ์กัณหา 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
67 8831 เด็กชายณัฏชนน พราหมณ์นุช 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
68 8832 เด็กชายณัฏพงค์ บูชา 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
69 8833 เด็กชาย ต้องคุณ สารสิงห์ 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
70 8834 เด็กชายเตชิต อ้นพา 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
71 8835 เด็กชายถิรภัทร ถาวรวงศ์ 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
72 8836 เด็กชายถิรวัฒน์ ชินวงษ์ทัน 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
73 8837 เด็กชายปกาสิต ประมูล 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
74 8838 เด็กชายภาณุพงศ์ สุขสัมพันธ์ 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
75 8839 เด็กชายภานุพงษ์ เอี่ยมละออ 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
76 8840 เด็กชายมีนา เกษาพร 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
77 8841 เด็กชายรัชตะ ก้อนสันทัด 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
78 8842 เด็กชายวุฒิชัย สิงห์ฤกษ์ 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
79 8843 เด็กชายอัครพล เชียรตระกูล 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
80 8844 เด็กหญิงกานต์มณี สินสถาน 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
81 8845 เด็กหญิงจิรประภา คนานันท์ 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
82 8846 เด็กหญิงญาณภาณี บุญมาพาด 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
83 8847 เด็กหญิงฏิมากานต์ แสงอุทัย 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
84 8848 เด็กหญิงณัฐนิชา เหล่าเขตกิจ 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
85 8849 เด็กหญิงธนัญญา พุ่มบ้านเซ่า 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
86 8850 เด็กหญิงบัณฑิตา เยี่ยมสมุทร 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
87 8851 เด็กหญิงปิยธิดา ฟองบาลศรี 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
88 8852 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มั่นเดชวิทย์ 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
89 8853 เด็กหญิงละอองทิพย์ ลือวัฒนะ 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
90 8854 เด็กหญิงวรัญญา อภิเดช 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
91 8855 เด็กหญิงอุทุมพร เกิดใหม่ 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
92 8979 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สีนิล 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
93 8980 เด็กชายภีมวัจน์ ดวงรัตน์ 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
94 8981 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไกรยะราช 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0
95 8856 เด็กชายกฤติศักดิ์ พิมพา 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
96 8857 เด็กชายกฤษวรา การะภักดี 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
97 8858 เด็กชายกิตติทัต พ่วงเกิด 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
98 8859 เด็กชายชัยวัฒน์ โทแหล่ง 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
99 8860 เด็กชายธนดล ประมูล 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
100 8861 เด็กชายปัญญา ใจมั่น 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
101 8862 เด็กชายพชรดนัย ศรีดาวรรณ์ 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
102 8863 เด็กชายพีรพัฒน์ การะภักดี 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
103 8864 เด็กชายมาทวี วังนุวงษ์ 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
104 8865 เด็กชายวัฒธนกิจ ปาระมีศรี 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
105 8866 เด็กชายวีรวิทย์ สารสิงห์ 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
106 8867 เด็กชายศุภชัย พันธ์ละออง 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
107 8868 เด็กชายสมิทธิเดช ศรีเรืองแท้ 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
108 8869 เด็กชายสิทธิกร โตยะบุตร 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
109 8870 เด็กชายสุรเชษฐ์ พระวิเศษ 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
110 8871 เด็กชายอดิเทพ กระสินธุ์ 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
111 8872 เด็กชายเอกสิทธิ์ ทองเสม 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
112 8873 เด็กหญิงกรรยพร เขตขาม 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
113 8874 เด็กหญิงจรุวรรณ นพคุณ 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
114 8875 เด็กหญิงจันทณัฎฐ์ ป้องพิมาย 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
115 8876 เด็กหญิงณัฐณิชา สราคำ 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
116 8877 เด็กหญิงณัฐณิิชา เผ่าวงษ์ 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
117 8878 เด็กหญิงต้นข้าว ทองศรี 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
118 8879 เด็กหญิงปพิชญา สงวรรณ 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
119 8880 เด็กหญิงพัชราภา พรมไทยสงค์ 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
120 8881 เด็กหญิงพิชญานัน ชุมภู 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
121 8882 เด็กหญิงแพรวา บูชา 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
122 8883 เด็กหญิงภัทรมน เทียนบาง 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
123 8884 เด็กหญิงวิรญา กำยาน 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
124 8982 เด็กชายฐิติกร นนทะภา 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
125 8983 เด็กชายณัฐภาส มาตรศรี 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
126 8984 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ราชนอก 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0
127 8885 เด็กชายกมลวัศ โพธาราม 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
128 8886 เด็กชายจักรพงศ์ รุ่งเรือง 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
129 8888 เด็กชายณัฐพนธ์ สมสีลา 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
130 8889 เด็กชายณัฐวุฒิ ชูทรัพย์ 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
131 8890 เด็กชายตรีเทพ ฟองหนองอ้อ 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
132 8891 เด็กชายธิชานันท์ เนื่องปิยา 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
133 8892 เด็กชายธีราเมธ พูลเพิ่ม 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
134 8893 เด็กชายนรินทร คุ้มผึ้ง 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
135 8894 เด็กชายนันทิพัฒน์ เขตขาม 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
136 8895 เด็กชายปฏิพันธ์ บัวบาน 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
137 8896 เด็กชายภานุเดช มีแต้ม 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
138 8897 เด็กชายรัฐภูมิ โพธิ์หวี 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
139 8898 เด็กชายวิชาฤทธิ์ มั่งงาม 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
140 8899 เด็กชายสพลธร ทัพเกษตร 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
141 8900 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ในประเทศ 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
142 8901 เด็กชายเอกณัฏฐ์ สุขกัลยา 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
143 8902 เด็กหญิงกรรณิการ์ ปัสสาพันธ์ 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8903 เด็กหญิงฉายสุดา โคตรสีนวล 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
145 8904 เด็กหญิง ธนัญญา ขุนพิลึก 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
146 8905 เด็กหญิงน้องหญิง ศรีเสมอ 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
147 8906 เด็กหญิง นัทระวี มณีพงษ์ 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
148 8907 เด็กหญิงนิภาดา การะภักดี 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
149 8908 เด็กหญิงปภาดา สว่างอารมย์ 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
150 8909 เด็กหญิงภัทรวรรณ แสงฤทธิ์ 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
151 8910 เด็กหญิง โยษิตา เสนาจันทร์ 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
152 8911 เด็กหญิง รัตนาวดี แสงเหลือ 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
153 8912 เด็กหญิง สาวิตรี กุลมาลา 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
154 8913 เด็กหญิงอนุธิดา ดียิ่ง 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
155 8985 เด็กชายนพัตธร ดัดประดิษฐ์ 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
156 8986 เด็กชายเอกวิน กระจ่างศรี 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
157 8914 เด็กชาย กฤษณะ กาฬภักดี 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
158 8915 เด็กชาย จิรายุ อาษา 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
159 8916 เด็กชาย ชยณัฐ ปาระมีศรี 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
160 8917 เด็กชายณัฏฐกิจติ์ ทองดอนเถื่อน 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
161 8918 เด็กชาย ทัตเทพ สุทธิประภา 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
162 8919 เด็กชายธนดล ภู่บุญ 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
163 8920 เด็กชาย นพรัตน์ เด็ดเดี่ยว 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
164 8921 เด็กชายนฤนาท พรชื่น 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
165 8922 เด็กชายบุญฤทธิ แก้วบุตรดี 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
166 8923 เด็กชายภีรภัทร โชคทรัพย์มหาศาล 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
167 8924 เด็กชายภูเบศ กำยาน 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
168 8925 เด็กชายยศภัทร์ เจริญศิลปคุณ 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
169 8926 เด็กชาย รัฐภูมิ สุริยะ 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
170 8927 เด็กชายวัชร แก้วดินเหนียว 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
171 8928 เด็กชาย วิชวินท์ ดอนพงไพร 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
172 8929 เด็กชาย วีรภัทร ทุมสะเกษ 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
173 8930 เด็กชายสุวภัทร ผาผ่อง 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
174 8931 เด็กชาย อดิศรณ์ สุทธิรักษ์ 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
175 8932 เด็กหญิงกวิตา แก้ววิเชียร 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
176 8933 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงษ์ชาลี 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
177 8934 เด็กหญิงกัยลรัตน์ แซ่ตั้ง 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
178 8935 เด็กหญิงชนิดาภา จันเพ็ญสุริยา 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
179 8936 เด็กหญิงธณิตา อ้นภา 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
180 8937 เด็กหญิงธนภรณ์ เรืองฤทธิ์ 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
181 8938 เด็กหญิงปริยาภัทร กลิ่นสีทอง 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
182 8939 เด็กหญิงปิยดา มาลาหอม 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
183 8940 เด็กหญิงวรพิชชา วรชินา 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
184 8941 เด็กหญิงสรัลพร อ่ำจิ๋ว 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
185 8987 เด็กชายไชยวัฒน์ สำสาย 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
186 8988 เด็กหญิงบัณฑิตา สาระพงษ์ 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
187 9007 เด็กชาย สิทธิกรณ์ ดิษเจริญ 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
188 9015 เด็กหญิงจีรนันท์ คำดำ 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0
189 8472 เด็กชายกฤษณกันท์ ทองนาค 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
190 8473 เด็กชายกลวัชร ฟองหนองอ้อ 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
191 8476 เด็กชายชนะพล ฟ้าคุ้ม 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
192 8477 เด็กชายชยางกูร ตู้สุพรรณ์ 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
193 8478 เด็กชายชัยวัตร - 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
194 8479 เด็กชายชัยสิทธิ์ คนใหญ่ 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
195 8480 เด็กชายณภัทร จันทร์ดี 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
196 8482 เด็กชายณัฐฐาพล แทนนาค 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
197 8483 เด็กชายธิติภัทร จันทร์ทุ่ง 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
198 8484 เด็กชายธีรภัทร์ แสนหาญ 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
199 8485 เด็กชายธีระเดช เชื้อเขตกรรม 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
200 8487 เด็กชาย ปวเรศ ไชยหงษ์ 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
201 8488 เด็กชายภานุวัฒน์ บุญเชย 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
202 8489 เด็กชายรติบดี ดวงทองคำ 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
203 8491 เด็กชายอัครพนธ์ เมาเกตุ 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
204 8492 เด็กหญิงกนกวรรณ ลงอ่อน 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
205 8493 เด็กหญิงกุลจิรา พรมณี 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
206 8494 เด็กหญิงจันทกานต์ สังข์มณี 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
207 8495 เด็กหญิงชนิตา พุฒิพงษ์พศิน 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
208 8496 เด็กหญิงชลลดา พรมเกตุ 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
209 8497 เด็กหญิงณธิดา กลิ่นฟุ้ง 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
210 8498 เด็กหญิงณิชา รูปงาม 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
211 8499 เด็กหญิงณิชานันท์ ม่วงมี 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
212 8500 เด็กหญิงธนสุกานต์ เลิศไธสง 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
213 8501 เด็กหญิงนวพรรณ พาบุตดา 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
214 8502 เด็กหญิงนิชา รักพงษ์ 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
215 8503 เด็กหญิงบุญญิสา กฐินเทศ 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
216 8504 เด็กหญิงปวิตรา เขม้นกิจ 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
217 8505 เด็กหญิงพรนัชชา กลิ่นฟุ้ง 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
218 8506 เด็กหญิงมณีสร อ้นพา 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
219 8507 เด็กหญิงมาริศา แย้มนิยม 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
220 8508 เด็กหญิงโยษิตา การบรรจง 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
221 8509 เด็กหญิงสุพรรษา ผาสุขผล 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
222 8510 เด็กหญิงสุวรรณา เนตรเกต 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
223 8511 เด็กหญิงหิรัณยา สมนาเมือง 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
224 8512 เด็กชายกฤษกร ยืนยงค์ 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
225 8513 เด็กชายกิตติพงศ์ เกตุประทุม 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
226 8514 เด็กชายชิตวัน น้อยคูณ 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
227 8515 เด็กชายเชชล แบบขุนทด 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
228 8624 เด็กหญิงเพียงพอ สิงห์โค 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
229 8754 เด็กชายวรวุทร กออำไพ 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
230 8516 เด็กชายญาณวัฒน์ เตชะ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
231 8517 เด็กชายณัฐวัฒน์ มะณี 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
232 8518 เด็กชายแทนคุณ แสนทวีสุข 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
233 8519 เด็กชายธนบดี ศิริอินทร์ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
234 8520 เด็กชายธวนันท์ ขันคำ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
235 8521 เด็กชายธีรชัย คำสุข 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
236 8522 เด็กชายนวพล พันคง 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
237 8524 เด็กชายพงศธร ไชยหงษ์ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
238 8525 เด็กชายพัชรพล แพแก้ว 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
239 8526 เด็กชายภัทรพล หนูแสง 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
240 8527 เด็กชายภานุวัตร กฤษดี 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
241 8528 เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์ศรี 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
242 8529 เด็กชายอนุชัย จิตหาญ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
243 8530 เด็กชายอนุพงษ์ บู่ทอง 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
244 8531 เด็กชายอุ้มบุญ ตุ้มสุวรรณ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
245 8532 เด็กหญิงกมลักษณ์ ศรียา 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
246 8533 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ละขะไพ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
247 8534 เด็กหญิงกานต์ธิดา ดีหลาย 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
248 8535 เด็กหญิงจิดาภา สารแดง 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
249 8536 เด็กหญิงณัฐณิชา สีนวล 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
250 8537 เด็กหญิงณัฐธิชา ศรีลาคำ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
251 8538 เด็กหญิงธิชาดา คำภา 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
252 8539 เด็กหญิงนภัสสร บัวบาน 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
253 8540 เด็กชายนัฐวุฒิ เวศิริ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
254 8541 เด็กหญิงปรียานุช พรมณี 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
255 8542 เด็กหญิงพชรพร พันธ์แสน 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
256 8543 เด็กหญิงภัทรปภา ปริภัณทาภรณ์ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
257 8544 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พรมไทยสงค์ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
258 8545 เด็กหญิงวรกานต์ แก้วบัวดี 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
259 8546 เด็กหญิงวรัชญา ดวงศรีแก้ว 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
260 8548 เด็กหญิงสุชาดา ไวกสิกร 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
261 8549 เด็กหญิงสุธิตา แก้วบัวดี 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
262 8550 เด็กหญิงหนึ่งธิดา แสงใหญ่ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
263 8551 เด็กหญิงอชิรญา พรมมิ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
264 8552 เด็กชายกฤษฏา ฉ่ำชื่นวงค์ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
265 8553 เด็กชายจิรกร พ่วงรอดพันธ์ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
266 8554 เด็กชายชีระวิทย์ สิงห์โตนารา 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
267 8555 เด็กชายณัฐพงศ์ ทำจิตรเหมาะ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
268 8556 เด็กชายทะนาคุณ ศาสนะ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
269 8572 เด็กหญิงกัญจนพร กาละภักดี 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
270 8573 เด็กหญิงเจนจิรา งามญาติ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
271 9004 เด็กหญิงปริยาภัทร กิรัมย์ 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0
272 8558 เด็กชายธนกฤต สมศรีเสาร์ 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
273 8559 เด็กชายธนพิพัฒน์ อ่อนโยน 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
274 8560 เด็กชายธนภัทร เกตุอินทร์ 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
275 8561 เด็กชายธีรภัทร พาบุตดา 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
276 8563 เด็กชายภะคะวา เพิ่มพูล 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
277 8564 เด็กชายยศวิชญ์ เดชสังข์ 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
278 8565 เด็กชายรัชชานนท์ สิงห์โต 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
279 8566 เด็กชายศุภกร ชัยเสียน 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
280 8567 เด็กชายษิถยา เพียรดี 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
281 8568 เด็กชายสวิตต์ ดีสีทา 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
282 8570 เด็กชายอินทราวุธ แสนหาญ 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
283 8571 เด็กชายอุกฤษฏ์ เหระวรรณ 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
284 8575 เด็กหญิงชัชญา ภิรมย์ชม 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
285 8576 เด็กหญิงณัชชา แสงเดือน 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
286 8577 เด็กหญิงอินทิรา มีวงษ์ 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
287 8578 เด็กหญิงธนิษฐา ศรีเงิน 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
288 8579 เด็กหญิงธิติกานต์ เพิกอินทร์ 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
289 8580 เด็กหญิงนภัสสร ม่วงรื่น 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
290 8581 เด็กหญิงปัณฑารีย์ หงษ์เงิน 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
291 8582 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กันเกตุ 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
292 8583 เด็กหญิงภัทรภร สังข์ทอง 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
293 8584 เด็กหญิงภัทรวดี สุวรรณ 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
294 8585 เด็กหญิงมณิสร วงค์กระโซ่ 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
295 8586 เด็กหญิงมีนา ขุนพิลึก 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
296 8587 เด็กหญิงศศิธร คำทอง 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
297 8588 เด็กหญิงสุจิรา กำแพงเพชร 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
298 8589 เด็กหญิงสุนันตา แก้วบัวดี 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
299 8590 เด็กหญิงสุนิศา โตยะบุตร 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
300 8591 เด็กหญิงสุพรรษา ยินดี 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
301 8592 เด็กชายกรวิทย์ สังกะสี 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
302 8593 เด็กชายกฤษณพล กระต่ายทอง 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
303 8594 เด็กชายกษิดิ์วรรธน์ โคตรประทุม 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
304 8595 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ใจนวล 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
305 8597 เด็กชายทินกร เทียนบาง 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
306 8612 เด็กหญิงกนกพร เพชรย้อย 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
307 8615 เด็กหญิงขวัญฤทัย บิดาทุม 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
308 8616 เด็กหญิงจันทนิภา สุริยะ 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
309 8744 เด็กชายภคพล ศักดิ์เพชร 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0
310 8598 เด็กชายนภดล พาสมบูรณ์ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
311 8599 เด็กชายปฏิพันธ์ จันทรเหมวัตร 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
312 8600 เด็กชายประสบโชค ดำขำ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
313 8602 เด็กชายภูรินทร์ ปานสุวรรณ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
314 8603 เด็กชายภูวดล เอี่ยมสะอาด 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
315 8604 เด็กชายยศพร สอนแจ้ง 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
316 8607 เด็กชายวุฒิภัทร พันธุ์เกตุ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
317 8608 เด็กชายศุภกิตต์ แสงใหญ่ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
318 8609 เด็กชายสวกฤต ดียิ่ง 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
319 8610 เด็กชายอดิศักดิ์ มั่นมุงยนต์ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
320 8611 เด็กชายอวิรุทธิ์ คำศรี 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
321 8617 เด็กหญิงชัญญาณัฐ ชูเถื่อน 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
322 8618 เด็กหญิงญาณิศา เขตรการณ์ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
323 8619 เด็กหญิงณัฐกมล ชัยหัง 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
324 8620 เด็กหญิงณัฐชา หมั่นเขตกิจ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
325 8621 เด็กหญิงตรีญาดา ไชยเครื่อง 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
326 8622 เด็กหญิงนภัสสร เพ็งเจริญ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
327 8623 เด็กหญิงนาตยา จำปาศักดิ์ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
328 8625 เด็กหญิงมัณฑนา มะธุรถ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
329 8626 เด็กหญิงวรรพรรษา วงษ์กันหา 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
330 8627 เด็กหญิงวาศิณี ไชยเครื่อง 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
331 8628 เด็กหญิงศิรภัสสร จีนจันทร์ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
332 8629 เด็กหญิงสุนันทวดี สวัสดิ์นะที 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
333 8630 เด็กหญิงิอรปรียา สินดี 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
334 8631 เด็กหญิงอัชนีย์ ขวบสูงเนิน 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
335 8632 เด็กชายกฤษฎา แสงสี 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
336 8634 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ พิมทอง 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
337 8635 เด็กชายณัฐธนภัทร์ ขวัญตา 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
338 8636 เด็กชายณัฐวัศ ดีเสมอ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
339 8637 เด็กชายธนโชติ เทียบเทียม 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
340 8639 เด็กชายธนรัตน์ นาคสนิท 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
341 8652 เด็กหญิงกรวรรณ เครือผือ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
342 8653 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญอนันต์ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
343 8654 เด็กหญิงชรัมพร วงษ์ไชยา 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
344 8655 เด็กหญิงชิดชนก สินเนียม 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
345 8657 เด็กหญิงณัฐชุดา แก้วคง 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
346 8658 เด็กหญิงทักษอร ชมภูพาน 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
347 8659 เด็กหญิงธนัชชา ยืนยง 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
348 8675 เด็กชายสรศักดิ์ กรานโต 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
349 8745 เด็กชายธีรวัฒน์ กอบสาริกิรณ์ 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
350 9006 เด็กชายชิษณุพงศ์ เส็งม่วง 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0
351 8474 เด็กชายวรวุฒิ การะภักดี 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
352 8475 เด็กหญิงกานต์ดา บุญยวง 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
353 8613 เด็กชายธนวัฒน์ แก้วบัวดี 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
354 8633 เด็กชายคณนาต ดามา 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
355 8640 เด็กชายคณาธิป ทองคำน้อย 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
356 8642 เด็กชายนพเก้า ยิ้มศิลป์ 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
357 8644 เด็กชายป้อมเพชร แก้วบัวดี 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
358 8645 เด็กชายพลกฤต สว่างสุข 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
359 8646 เด็กชายพิชิตชัย หมื่นมหาใจ 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
360 8647 เด็กชายพูนศักดิ์ ยอดทอง 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
361 8650 เด็กชายสิทธิศักดิ์ เกตกัน 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
362 8651 เด็กชายอภิวัฒน์ แร่มี 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
363 8660 เด็กหญิงนันธิดา วิถุนัด 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
364 8661 เด็กหญิงนิชาภัทร แสงเงิน 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
365 8662 เด็กหญิงปณิตา สิงห์วี 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
366 8663 เด็กหญิงปนัสยา มูลวิชา 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
367 8664 เด็กหญิงปาริชาต ประมูล 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
368 8665 เด็กหญิงพัชรพร พุ่มอยู่ 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
369 8666 เด็กหญิงพัชราภรณ์ อิ่มวงษ์ 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
370 8667 เด็กหญิงพัทธภรณ์ ดียิ่ง 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
371 8668 เด็กหญิงมัณฑภรณ์ ดียิ่ง 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
372 8669 เด็กหญิงวราภรณ์ เมืองขวา 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
373 8670 เด็กหญิงวิรากานต์ อภิเดช 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
374 8672 เด็กชายธนกฤต พ่วงโชติ 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
375 8673 เด็กชายปฐิเวช ศรีสมุทร 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
376 8674 เด็กชายรัชชานนท์ สมบัติดี 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
377 8676 เด็กชายปฐวี ธรรมประโคน 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
378 8678 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โกมิน 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
379 8680 เด็กหญิงธิฎารัตน์ วงษ์ไชยยา 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
380 8681 เด็กชายกิตต์กวิน เหล็กคม 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
381 8682 เด็กหญิงภิญญาพัชณ์ คุณบำรุง 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
382 8683 เด็กหญิงวรวรรณ การะภักดี 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
383 8685 เด็กหญิงศิริกาณดา ผุยทา 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
384 8686 เด็กหญิงอรวรรณ แก้วตาแสง 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
385 8728 เด็กชายกิตติศักดิ์ มุจรินทร์ 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
386 8729 เด็กชายวรัญญ์ อยู่ยังเกตุ 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
387 8730 เด็กชายทีระโชค ศาสนะ 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
388 8731 เด็กชายอนุกูล แก้วบัวดี 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
389 8743 เด็กชายกรกช พัดโท 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
390 8762 เด็กหญิงสลิษา ถนอมสิงห์ 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
391 9003 เด็กชายพรหมพิริยะ กันจินะ 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
392 9010 เด็กชายวัชรพงษ์ จันทรสิริ 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0
393 8205 เด็กชายณภัทร ทรัพย์มิตร 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
394 8206 เด็กชายชัยภัทร ศรีสงคราม 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
395 8207 เด็กชายทอภวิษย์ รสชาติ 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
396 8208 เด็กชายธนกร สุนทรวัฒน์ 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
397 8209 เด็กชายปฏิพล ศรีสมุทร 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
398 8210 เด็กชายปฏิพัทธิ์ ทรัพย์มิตร 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
399 8211 เด็กชายภัทรพล ปินะกาโพธิ์ 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
400 8213 เด็กชายสวราชย์ ปุริโส 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
401 8214 เด็กชายอนวิทย์ เกษา 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
402 8215 เด็กหญิงกนกจันทร์ ประทุมชาติ 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
403 8216 เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีสุธรรม 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
404 8217 เด็กหญิงจิราภัค ประเสริฐสังข์ 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
405 8218 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีสมุทร 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
406 8219 เด็กหญิงณัฐณิชา สิงห์งาม 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
407 8220 เด็กหญิงณัฐพร เชื้อชวด 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
408 8221 เด็กหญิงณิชกมล จันทป 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
409 8222 เด็กหญิงดลนภา เชษฐสิงห์ 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
410 8223 เด็กหญิงเทวิกา ห้วยหงษ์ทอง 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
411 8224 เด็กหญิงธนัญญา ลือคำหาญ 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
412 8225 เด็กหญิงธัญญรัตน์ แตงอ่อน 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
413 8226 เด็กหญิงนิชาภัค จีนฉาย 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
414 8227 เด็กหญิงนิชาภา จีนฉาย 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
415 8228 เด็กหญิงบุณยวีร์ สีเทา 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
416 8229 เด็กหญิงปภาศิริ สะทองอ๊อด 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
417 8230 เด็กหญิงปัญญาภรณ์ กออำไพร 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
418 8231 เด็กหญิงพรสวรรค์ ประคองทรัพย์ 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
419 8232 เด็กหญิงพันธิตรา วิทยาสิงห์ 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
420 8233 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพชรรัตน์ 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
421 8234 เด็กหญิงพิมพ์พิทักษ์ พงษ์ก่อสร้าง 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
422 8236 เด็กหญิงเพ็ญนภา ฤทธิ์กระจาย 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
423 8237 เด็กหญิงรพีพร สุวรรณศรี 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
424 8240 เด็กหญิงวรรณรดา หว่านผล 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
425 8241 เด็กหญิงวรัญญา สุขทิม 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
426 8242 เด็กหญิงสุพัตรา แก้วบัวดี 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
427 8256 เด็กชายวริทธิ์ธร อินโชติกาณจน์ 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
428 8386 เด็กหญิงขวัญกมล ศรีสุข 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
429 8467 เด็กหญิงดลณพรรณ ศิริยานต์ 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
430 8740 เด็กชายฐิรราช สวนเศรษฐ 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0
431 8204 เด็กชายกันตดนย์ เกิดกอง 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
432 8244 เด็กชายกิตติ เกิดนอก 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
433 8245 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ผักใหม 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
434 8246 เด็กชายชัยภัทร สุกชู 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
435 8247 เด็กชายชิติพันธ์ จำปีเจริญสุข 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
436 8248 เด็กชายณธีพัฒน์ ทองบาง 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
437 8249 เด็กชายณํฐฐพนธ์ กินรี 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
438 8250 เด็กชายณัฐภัทร ยืนยงค์ 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
439 8251 เด็กชายทวีศักดิ์ นิลวัฒน์ 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
440 8252 เด็กชายธันวา แช่มช้อย 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
441 8253 เด็กชายบรรณสรณ์ บุญมา 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
442 8254 เด็กชายภัทรกร พ่วงเกิด 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
443 8255 เด็กชายภัทรวรรธ แก้วเกี้ยว 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
444 8257 เด็กชายสหรัฐ สิงห์คำ 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
445 8258 เด็กชายสุธินันท์ ชนชั่งยา 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
446 8259 เด็กชายอดิศักดิ์ ทัศนนากร 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
447 8260 เด็กชายอัสนี วิเชียรดี 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
448 8261 เด็กชายเอกรัฐ สิงห์คำ 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
449 8262 เด็กหญิงกัญน์ฐญาน์ ศีสุธรรม 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
450 8263 เด็กหญิงจิรัชญา สิงห์โต 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
451 8264 เด็กหญิงจีรพัช อ้นขำ 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
452 8265 เด็กหญิงจุฑามาศ ประเทศ 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
453 8266 เด็กหญิงชนัญชิดา วัชวงษ์ 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
454 8267 เด็กหญิงชนิภา โกมลสินธ์ 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
455 8268 เด็กหญิงฐิติภัทร เอี่ยมพันธ์ 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
456 8270 เด็กหญิงณัฐณิชา คุ้มสูงเนิน 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
457 8271 เด็กหญิงญาณิศา จันทร์แสง 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
458 8272 เด็กหญิงปุริมา บรรเทา 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
459 8273 เด็กหญิงพลอยณิชา ชมชิด 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
460 8274 เด็กหญิงพิชฎา แก้วบัวดี 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
461 8275 เด็กหญิงพิมพ์วิภา พุ่มพิศ 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
462 8276 เด็กหญิงฟ้าใส รณที 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
463 8277 เด็กหญิงเรือนขวัญ บากบั่น 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
464 8278 เด็กหญิงวราภรณ์ โดยคำดี 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
465 8279 เด็กหญิงวริยา จันดีสาร 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
466 8280 เด็กหญิงศุจิภรณ์ กองแก้ว 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
467 8281 เด็กหญิงสุฐิตา ดูลาสัตย์ 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
468 8444 เด็กชายธนวัฒน์ ดำเนิน 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
469 8763 เด็กหญิงสุภาวรรณ ทองศรี 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
470 8999 เด็กหญิงญาณิศา ป้องโสภา 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0
471 8239 เด็กหญิงฤดี ปทุมวัน 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
472 8283 เด็กชายกฤติพงศ์ โพธิ์พิทักษ์ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
473 8284 เด็กชายกัปตัน บรรพตาธิ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
474 8285 เด็กชายกุลเดช ทองเสม 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
475 8287 เด็กชายจิรภัทร์ สิริโยธา 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
476 8288 เด็กชายณัฐกรณ์ คลังกลาง 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
477 8289 เด็กชายณัฐพงษ์ สระทองแผน 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
478 8290 เด็กชายณัฐวุฒิ อินเทียน 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
479 8291 เด็กชายธนโชติ วงษ์สุวรรณ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
480 8292 เด็กชายธนภัทร ครุฑสำอางค์ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
481 8293 เด็กชายธนภูมิ ยมจันทร์ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
482 8295 เด็กชายนที มูลสัน 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
483 8296 เด็กชายนราธิป จูแนบ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
484 8297 เด็กชายบวรภัค ยืนยง 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
485 8298 เด็กชายปรเมศวร์ แสนหลวง 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
486 8299 เด็กชายพีระพัฒน์ กุสารัมย์ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
487 8300 เด็กชายภัทรพล ขุนพิลึก 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
488 8301 เด็กชายรพีภัทร การะภักดี 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
489 8302 เด็กชายรัฐภูมิ เกิดท่าไม้ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
490 8303 เด็กชายวรเมธ แสงมณี 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
491 8305 เด็กชายสิทธินนท์ สมกุล 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
492 8306 เด็กชายสุรพงษ์ ศรีจันทร์ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
493 8307 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีนาราง 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
494 8308 เด็กหญิงกรกนก บุราณก้านตง 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
495 8309 เด็กหญิงขวัญกมล เกษมสงคราม 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
496 8310 เด็กหญิงจารุกร บุญสิน 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
497 8312 เด็กหญิงจีรนันท์ มั่นมุ่งยนต์ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
498 8313 เด็กหญิงชยาภรณ์ ฤทธิ์ทอง 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
499 8315 เด็กหญิงณัฐณิชา กิจประสงค์ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
500 8316 เด็กหญิงดารินทร์ ลือคำหาญ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
501 8317 เด็กหญิงปริตา เลิบไธสง 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
502 8318 เด็กหญิงปิยะวรรณ บุญตัน 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
503 8319 เด็กหญิงพรสวรรค์ สุจจริต 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
504 8320 เด็กหญิงพัชราภา แน่นอุดร 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
505 8321 เด็กหญิงสิริวรรณ สุขบุญ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
506 8322 เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีเจริญ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
507 8453 เด็กชายลภัสกร สุขแพทย์ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
508 8739 เด็กชายธนพล ลอพิจิตร 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
509 8741 เด็กหญิงพัชราภา การะภักดี 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
510 9000 เด็กหญิงรักธิดา ไสยะสิทธิ์ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
511 9008 เด็กชายนฤบดินทร์ สุรภีร์ 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
512 9009 เด็กหญิงธาวินี คนที 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0
513 8089 เด็กหญิงพัชรี เนียมปูน 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
514 8323 เด็กชายกิตตินันท์ บุญมาพาด 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
515 8324 เด็กชายคณนพัฒน์ อินทร์เฉลิม 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
516 8327 เด็กชายณัฐวุฒิ รอดขันเมือง 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
517 8328 เด็กชายธนกร เกษา 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
518 8329 เด็กชายธนภัทร ใจไหม 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
519 8330 เด็กชายธารวิสุทธิ์ โพธิ์หวี 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
520 8331 เด็กชายธีรวัฒน์ ผูกเรือง 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
521 8333 เด็กชายนัตทวัลย์ เทพมณี 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
522 8334 เด็กชายปิติภัทร อินทรมะณี 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
523 8335 เด็กชายพงษ์สิทธิ์ หนองทราย 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
524 8336 เด็กชายพลพล มูลฟู 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
525 8337 เด็กชายวงค์เมือง สีมี 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
526 8338 เด็กชายวรณัฐ สามงามนุ 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
527 8339 เด็กชายศราวุฒิ มีหนองแขม 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
528 8340 เด็กชายศราวุทธ บุญธรรม 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
529 8341 เด็กชายศุภกร คงเจริญ 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
530 8342 เด็กชายสงกรานต์ วรชินา 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
531 8344 เด็กชายสุนทร ทองสมบูรณ์ 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
532 8345 เด็กชายอนุสรณ์ สิงห์พันธ์ 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
533 8347 เด็กชายเอกรัตน์ อินทรฤทธิ์ 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
534 8348 เด็กหญิงกองเกศ วรรณคำผุย 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
535 8349 เด็กหญิงกาญจนาวัฒน์ เลิศไธสง 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
536 8350 เด็กหญิงจิรภิญญา ยิ้มเจริญ 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
537 8351 เด็กหญิงชลิตา พันสุวรรณกุล 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
538 8352 เด็กหญิงดารารัตน์ อุบล 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
539 8353 เด็กหญิงธัญชนก กองม่วง 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
540 8354 เด็กหญิงปภาวรินท์ ขุนพิลึก 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
541 8355 เด็กหญิงพัชรมัย พาสีดำ 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
542 8356 เด็กหญิงภาวิมล บุญขันธ์ 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
543 8357 เด็กหญิงวาสนา สาเจียร 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
544 8358 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยกวัด 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
545 8359 เด็กหญิงสุพรรษา เณรตาก้อง 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
546 8361 เด็กหญิงอารยา ชูพินิจ 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
547 8362 เด็กหญิงอารยา คนใหญ่ 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
548 8738 เด็กหญิงสุนิสา ไวกสิกรณ์ 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
549 9011 เด็กชายพิสิษฐ์ มาละออง 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
550 9018 เด็กหญิงวรัญญา พยอมเมือง 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0
551 8212 เด็กชายภูธน หมื่นยง 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
552 8238 เด็กหญิงรุ่งนภา กลิ่นหอม 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
553 8363 เด็กชายกวินฤทธิ์ สุรินทา 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
554 8364 เด็กชายคณพศ ขวัญเพ็ง 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
555 8365 เด็กชายคณาพล มีหนองแขม 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
556 8367 เด็กชายจิรวัฒน์ จันทรทาโพ 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
557 8368 เด็กชายชลากร พุ่มน้อย 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
558 8369 เด็กชายชัชวาลย์ เนื่องปิยา 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
559 8370 เด็กชายธีรภัทร เงินเดือน 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
560 8371 เด็กชายธีรภัทร์ สิริโยธา 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
561 8372 เด็กชายธีรศักดิ์ สมาวงค์ 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
562 8374 เด็กชายประเสริฐ คงกลาง 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
563 8375 เด็กชายพงศกร เงินยิ่ง 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
564 8376 เด็กชายพงษกร เพียรดี 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
565 8377 เด็กชายพีรพัฒน์ สายทอง 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
566 8378 เด็กชายพีรวัฒน์ พระนามวัง 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
567 8379 เด็กชายพีรวิชญ์ จุ้มเขียว 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
568 8380 เด็กชายภูมิรพี ขุนเขียว 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
569 8381 เด็กชายศุภกร เที่ยงอยู่ 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
570 8382 เด็กชายอชรายุทธ สุมาลี 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
571 8383 เด็กชายอนุชิต สงเสษ 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
572 8384 เด็กชายอนุสรณ์ แร่มี 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
573 8387 เด็กหญิงจิราพร ใจนวล 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
574 8388 เด็กหญิงณิชารีย์ เส็งม่วง 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
575 8389 เด็กหญิงทรรศิกาวดี พันคง 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
576 8390 เด็กหญิงธนัชชา ผามูล 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
577 8391 เด็กหญิงนภสวรรณ สังเงิน 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
578 8392 เด็กหญิงน่าเอ็นดู รุ่งคูหา 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
579 8393 เด็กหญิงนุชสรา เรียงผา 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
580 8396 เด็กหญิงพรธิชา อุณหิต 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
581 8397 เด็กหญิงพิชญา อิ่มสวัสดิ์ 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
582 8398 เด็กหญิงลลิดา ดีเสมอ 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
583 8399 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สารคำ 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
584 8400 เด็กหญิงศรันย์พร โพธิถนอม 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
585 8401 เด็กหญิงศศิประภา อ้นพา 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
586 8737 เด็กหญิงชญานันท์ แสงงาม 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
587 8764 เด็กหญิงเพชรอาภา ไข่เกตุ 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
588 9002 เด็กหญิงสุจิตรา กุลด้วง 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
589 9017 เด็กหญิงธนาภา วงษ์สว่าง 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0
590 7962 เด็กชายดินันท์ สารสิงห์ 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
591 7964 เด็กชายธรรมรัตน์ เหล่าเขตกิจ 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
592 7966 เด็กชายปุณกฤษ อ้นพา 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
593 7967 เด็กชายพรรษกร คงนิล 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
594 7968 เด็กชายวีรัฒน์ แร่มี 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
595 7969 เด็กชายวีรากร สุดาบุตร 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
596 7970 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทองคงอ่วม 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
597 7972 เด็กหญิงกมลชนก อักษรไชย 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
598 7973 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพียรดี 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
599 7974 เด็กหญิงฌะกามาศ ดัดประดิษฐ์ 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
600 7975 เด็กหญิงณัทธมน พุทธิชัยธน 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
601 7976 เด็กหญิงดรุณรักษ์ ปุรินันท์ 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
602 7977 เด็กหญิงตรรกกานต์ ขันลุย 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
603 7978 เด็กหญิงธัญชนก ศรีทองดี 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
604 7979 เด็กหญิงณัฏฐณิชา นรสิงห์ 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
605 7981 เด็กหญิงพัชรสินี แก้วบัวดี 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
606 7983 เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันเกตุ 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
607 7984 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินไกรดี 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
608 7985 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ภูมิเลิศ 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
609 7987 เด็กหญิงมัณฑิรา กุมสูงเนิน 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
610 7988 เด็กหญิงเมธาวี มั่นเหมาะ 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
611 7990 เด็กหญิงวรลักษณ์ ไชยหงษ์ 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
612 7991 เด็กหญิงศศินิภา ภาคแก้ว 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
613 7992 เด็กหญิงสุภาวิตา ขวบสูงเนิน 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
614 7994 เด็กหญิงอัญชิสา บางเหลือง 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
615 7995 เด็กชายกฤษดา แววตา 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
616 7996 เด็กชายกันตพัฒน์ สราคำ 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
617 8001 เด็กชายนฤนาท บุญมาพาด 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
618 8004 เด็กชายพีรพัฒน์ มั่นเขตวิทย์ 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
619 8018 เด็กหญิงณีรนุช มิดาทุม 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
620 8100 เด็กชายณัฐดนัย ม่วงวิจิตร 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
621 8107 เด็กชายธันยบูรณ์ ขุนสระดี 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
622 8117 เด็กหญิงณัฐพร ทำจิตรเหมาะ 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
623 8122 เด็กหญิงปิ่นเงิน ผะอบเหล็ก 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
624 8447 เด็กชายยอดโดม มีไชโย 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
625 8942 นายณัฐพล บัวเถื่อน 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
626 8943 นายปิติกร คงนคร 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
627 8944 เด็กชายศิลานุวัฒน์ สภานุชาต 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
628 8945 นายอภิวัฒน์ ชุ่มขุนทด 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
629 8946 นางสาวสโรชา ปานทอง 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0
630 7960 เด็กชาย ณัฐกิจ แก้วบัวดี 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
631 7965 เด็กชายนวพรรษกมล คุณบำรุง 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
632 7998 นายจิตรเทพ กออำไพร 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
633 8002 เด็กชายปัฐยาวัต จำปาศักดิ์ 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
634 8007 เด็กชายวรพล อุ่นสมัย 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
635 8008 เด็กชายศิริพัฒน์ ชูพินิจ 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
636 8009 เด็กชายสวพล พรมรูป 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
637 8010 เด็กชายสิรภัทร นิลน์นันท์ 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
638 8011 เด็กชายสุพศิน คานงาม 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
639 8012 เด็กชายสุภทัต แก้วบัวดี 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
640 8020 เด็กหญิงนภัสสร ศิริโยธา 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
641 8021 เด็กหญิงนลินนิภา มธุวร 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
642 8023 เด็กหญิงเนตรดาว เฝ้าเวียงคำ 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
643 8029 เด็กหญิงสุพัฒตรา บางเหลือง 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
644 8033 เด็กชายฆัสรา กลิ่นจันทร์ 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
645 8049 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลดงนอก 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
646 8051 เด็กหญิงเกศินี บ่อรุณรัตน์ 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
647 8054 นางสาวญาณวี หงษ์เงิน 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
648 8055 เด็กหญิงปนัดดา อุ่นทรัพย์ 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
649 8056 เด็กหญิงพรนภา ยืนยงค์ 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
650 8057 เด็กหญิงพาณี แก้วภัคดี 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
651 8081 นายอัษฎางค์ จูนิยม 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
652 8116 เด็กหญิงจุฑารัตน์ สันทาลุนัย 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
653 8119 เด็กหญิงธิญาดา แสนศรี 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
654 8120 เด็กหญิงนริศรา สีหา 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
655 8121 เด็กหญิงปวริสา สำนักบ้านโคก 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
656 8126 เด็กหญิงวนัสนันท์ เกษวิริยะการ 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
657 8127 เด็กหญิงศุภานิช สีอ่อน 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
658 8128 เด็กหญิงสิริวิมล สมกุล 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
659 8167 นายณภัทรศกร ธรรมจิตรเหมาะ 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
660 8169 เด็กชายรภัทร โยธาศุภโชค 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
661 8171 เด็กหญิงสุภัสสร รุ่งเรือง 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
662 8172 เด็กชายอนันตสิทธิ์ รุ่งเรือง 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
663 8445 เด็กชายณัฐภัทร ดีเสน 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
664 8767 เด็กหญิงอาทิตยา จิตสม 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
665 8947 นายสาละวิน สิทธิสร 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
666 8948 เด็กหญิงกัญญภัค สุกทอง 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
667 8951 เด็กหญิงศิวพร จันสิริ 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
668 8989 นางสาวนันทิกานต์ กางไธสง 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
669 8990 นางสาววรัชญา บัณฑิตพุทธ 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
670 8991 นางสาวสุชาดา สุจิจู 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0
671 7980 นางสาวปิ่นเพชร แตงทอง 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
672 7993 เด็กหญิงอรอุริน ทองประสาร 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
673 8019 นางสาวดารากานต์ มากเปี่ยม 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
674 8030 เด็กชายกิตดนัย พวงจันทร์ศรี 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
675 8038 นายธนาภิพัฒน์ ปัสสาพันธ์ 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
676 8040 นายนีโน ไคลไมเออร์ 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
677 8065 เด็กชายกิตติธัช สมกุล 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
678 8070 เด็กชายธนพล แสงจันทร์ 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
679 8078 เด็กชายศักดิ์ดา อุบลเขียว 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
680 8086 เด็กชายปฏิพัทธ์ กำยาน 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
681 8091 เด็กหญิงรสวดี งามปลั่ง 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
682 8095 เด็กหญิงสรินยา ผันสืบ 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
683 8096 เด็กหญิงสุชานรี มนัสสิลา 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
684 8098 เด็กหญิงกมลพร นาคสนิท 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
685 8104 เด็กชายธนภัทร พลมาก 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
686 8109 นายปกรณ์เกียรติ เสนาะเสียง 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
687 8113 เด็กชายสิทธิพล ป้อมศิลป์ 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
688 8125 เด็กหญิงมิณฑิตา วอขวา 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
689 8450 เด็กหญิงเบญจวรรณ ป้อมไธสงค์ 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
690 8451 เด็กหญิงตุลลดา สุตา 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
691 8735 เด็กหญิงญาธิดา ลือเนตร 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
692 8949 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ อ้นภา 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
693 8952 นายเจนวิทย์ นิลโสภา 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
694 8953 นายศุภกฤต คำวงษ์ 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
695 8954 นายศุภกานต์ วงษ์สมี 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
696 8955 เด็กหญิงธิดามา ติดยง 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
697 8956 นางสาวนัทชา วิบูลย์เชื้อ 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
698 8957 เด็กหญิงนันทพร การะภักดี 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
699 8958 นางสาวบุณยาพร ทองบุญรอด 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
700 8959 นางสาวปลายฝัน สมบูรณ์พงษ์ 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
701 8960 เด็กหญิงฟ้าใส ฤทธิ์กระจาย 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
702 8961 นางสาวภานุมาศ ทองเผือก 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
703 8962 นางสาวรินลดา โทแหล่ง 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
704 8963 นางสาวรุ้งทิวา แสงพันตา 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
705 8964 เด็กหญิงวันนิสา นิ่มนวล 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
706 8965 เด็กหญิงสุกฤตา โตมี 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
707 8966 นางสาวสุรัตนา สุขรัตนวิมล 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
708 8992 นายวัชพล พุกกุลนา 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
709 8993 นางสาวจุฬารัตน์ เรื่อศรีจันทร์ 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0
710 8000 นายชินวุฒิ ทับทิมทอง 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
711 8017 นางสาวฐิติวรดา เทพแก้ว 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
712 8042 นายพีรภัทร ศรีเมือง 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
713 8058 เด็กหญิงภัคพร หลักบึง 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
714 8060 นางสาวลลิตา บุญประจักษ์ 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
715 8063 เด็กหญิงอารียา แซ่โล้ว 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
716 8066 นายเจษฎา ถาวร 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
717 8071 เด็กชายธนวัต จันทร์ดี 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
718 8088 นางสาวเปมิกา ชัยวงษ์ 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
719 8090 เด็กหญิงสวิสรา โพธิ์หวี 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
720 8093 นางสาววริศรา ศรีประเสริฐ 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
721 8114 เด็กชายสุชาครีย์ ประมูล 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
722 8123 เด็กหญิงเพชรณิชา จันทร์สมบัติ 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
723 8124 เด็กหญิงเพรชรี ดวงชื่น 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
724 8130 เด็กหญิงอริสา แก้วกรรณ์ 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
725 8131 นางสาวไอลดา พงษ์สวัสดิ์ 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
726 8452 เด็กหญิงอรัญรัตน์ ผาดไทสงค์ 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
727 8712 นายสิทธิศักดิ์ พรมรังสี 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
728 8967 นางสาวกชกร อ่อนสุวรรณ 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
729 8968 นางสาวจีระนันท์ ดีเสน 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
730 8969 นางสาวณัฐณิชา สร้อยนาค 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
731 8970 เด็กหญิงณัฐธัญญา กันจินะ 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
732 8972 นางสาวพัชราภา แซ่เก่า 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
733 8973 นางสาวภาวิกา เขียวคำ 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
734 8974 นางสาวสุธิมา พรมศิริ 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
735 8994 นายกลยุทธ ฉัตรวิริยะ 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
736 8995 นางสาวกัญญาภัค รักเสมอใจ 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
737 8996 นางสาวปัณฑิตา เอี่ยมสอาด 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
738 8997 นางสาวรัตมณี ศรีโลเพี้ยน 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0
739 7610 นายธนพล แก้วบัวดี 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
740 8031 เด็กชายกิตติพงศ์ จันทิมา 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
741 8032 นายกุลเดช สินดี 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
742 8067 นายชนกดนัย แพงศรี 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
743 8068 นายณัฐวุฒิ ตรวจนอก 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
744 8072 นายนัฐวัตน์ อ่องเภา 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
745 8074 นายปิยวัฒน์ ริดมี 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
746 8075 นายเปี่ยมบุญ คูขุมดิน 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
747 8082 นางสาวกัลยกร เดชสังข์ 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
748 8083 เด็กหญิงจิราพร มานัส 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
749 8084 นางสาวเจนจิรา พระพิจิตร 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
750 8108 นายธีรภัทร หมีไพรพฤกษ์ 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
751 8170 นายชลกร ปักษี 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
752 8180 นายณัฐพล กลิ่นหอม 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
753 8975 เด็กชายธนวัฒน์ เณรตากล้อง 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
754 9016 นายธีรพัฒน์ เดือนฉาย 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
755 9021 นายอนุชิต บุญน้อย 4/5 0 0 0 0 0 0 0 0
756 7709 นายเกียรติศักดิ์ เบ็นขุนทด 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
757 7711 นายดนุเทพ จันทร์ดี 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
758 7713 นายธนภัทร ตรีกูล 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
759 7717 นายรณกร ฉ่ำชื่นวงค์ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
760 7718 นายรพีภัทร สงค์พิมพ์ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
761 7720 นายอรรถชัย พันธฤทธิ์ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
762 7722 นางสาวขวัญฤดี ทองมี 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
763 7723 นางสาวเขมจิรา เกิดสุวรรณ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
764 7724 นางสาวจันทกานต์ อาษา 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
765 7725 นางสาวชุติกาญจน์ บุญประจักษ์ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
766 7726 นางสาวญาณภัทร ชัยแสง 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
767 7727 นางสาวญาณิศา จันทรทาโพ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
768 7729 นางสาวธิติกาญจน์ อายุพัฒน์ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
769 7731 นางสาวปนัดดา สีจันทร์ลา 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
770 7732 นางสาวพรสวรรค์ จังพล 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
771 7733 นางสาวพัชญานันท์ ขันคำ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
772 7736 นางสาวรชตวรรณ มั่นเด็ดวิทย์ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
773 7737 นางสาวรพีพร สุขใส 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
774 7740 นางสาวศิโรธร มาลาศรี 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
775 7741 นางสาวสรัลพร เยี่ยมสมุทร 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
776 7742 นางสาวสิริขวัญ พวงทอง 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
777 7743 นางสาวสุนิษา มีอาญา 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
778 7760 นางสาวกุณปรียา วรชินา 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
779 7763 นางสาวปิยวรรณ หลักบึง 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
780 7769 นางสาวปาณิสรา จันทร์ศิริ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
781 7776 นางสาววราภา กล่อมมะโน 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
782 7779 นายเจษฎา บรรลือศักดิ์ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
783 7795 นางสาวเกตญารัตน์ เกษแก้ว 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
784 7797 นางสาวญาณิศา เหล็กคม 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
785 7804 นางสาวปริยาภัทร โสภาพ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
786 7812 นางสาวอัชราพร สายสำราญ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
787 7829 นายวิทูร ใจซื่อ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
788 7878 นางสาวธารารัตน์ พุเพ่ง 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
789 7943 นางสาวนลินนิภา อ่อนแล 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
790 8688 นางสาวอธิชา อายุพัฒน์ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
791 8689 นางสาวเจนจิรา คนใหญ่ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
792 8690 นางสาววนิดา แช่มช้อย 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
793 8692 นางสาวณัฐชนัน พักสุวรรณ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
794 8757 นางสาวกัญญาพร ทองเลี่ยม 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
795 8758 นายณัฐวัฒน์ ขวัญกิจวาณิชย์ 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
796 8759 นางสาวเกศินี ทองคำถึก 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0
797 7486 นายอัคคเดช การะภักดี 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
798 7712 นายตรีเนตร บิดาทุม 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
799 7714 นายธีรัตม์ ชัยฤทธิ์ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
800 7716 นายปรเมศ คะระนันท์ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
801 7747 นายนันทกร พึ่งพรหม 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
802 7748 นายไผท ดำขำ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
803 7749 นายพลกฤต สิงห์ทอง 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
804 7750 นายพิพัฒนพงศ์ ม่วงคำ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
805 7751 นายภัคพงศ์ สุนทรวัฒน์ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
806 7752 นายภูตะวัน เชื้อสิงห์ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
807 7753 นายภูริภัทร พลบุตร 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
808 7754 นายรัชพล พิมราช 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
809 7755 นายวิศวะ ไชยอินทร์ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
810 7757 นายสิรภพ แก้วตาสาร 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
811 7758 นายอาทิตย์ แร่มี 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
812 7761 นางสาวชญานิศวร์ ไสยะสิทธิ์ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
813 7762 นางสาวชนากานต์ นันทสังข์ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
814 7764 นางสาวนภัสสร ลือคำหาญ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
815 7765 นางสาวนภาพร ศรณรงค์ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
816 7767 นางสาวนิรดา พวงจันทร์ศรี 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
817 7768 นางสาวเบญญาภา พุ่มแก้ว 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
818 7770 นางสาวผกามาส ผักใหม 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
819 7772 นางสาวภัทรวรรณ ถิ่นที่ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
820 7773 นางสาวภัทรวิภา บุตรดี 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
821 7774 นางสาวเยาวเรศ สอนแจ้ง 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
822 7775 นางสาวโยษิตา มะลิวัลย์ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
823 7778 นางสาวศิรินญา ของนา 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
824 7800 นางสาวเธียรแก้ว วงษ์ชาลี 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
825 7803 นางสาวปภาดา มูลสัน 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
826 7813 นางสาวอุษามณี ฤทธิ์มนตรี 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
827 7851 นายเขื่อนเพชร สุวรรณ์สิงห์ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
828 7852 นายจารุเดช ฟองหนองอ้อ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
829 7865 นายสกลเกียรติ์ ดีสีทา 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
830 8185 นางสาวชาลิสา ภายวัน 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
831 8448 นางสาวภูริกัญญา กรุดสัมพันธ์ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
832 8693 นายเฉลิมชัย สิงห์งาม 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
833 8694 นายภาคภูมิ พุ่มพวง 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
834 8695 นายณรงค์ศักดิ์ บุญแสง 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
835 8696 นายวัชรินทร์ ทุมพร 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
836 8697 นายณัฐพล พิมสา 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
837 8698 นายวรภัทร พินัยรัมย์ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
838 8699 นางสาวพิมพ์นิภา พงสะกัด 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
839 8700 นางสาวณัชชา มาเอี่ยม 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
840 8703 นางสาวรวิสรา ก้อนทอง 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
841 9001 นายศราวุธ ทองแท่งใหญ่ 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
842 9019 นายนนทกร เพียงสอน 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0
843 7607 นายกรินทร์ มาลาหอม 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
844 7730 นางสาวเนตรดาว นครสุวรรณ์ 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
845 7780 นายณัฐดนัย สุขใจ 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
846 7781 นายธนพัฒน์ ประกอบมิตร 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
847 7784 นายบุลวัชร จันทร์หลง 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
848 7787 นายรณชัย ภาพสละ 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
849 7789 นายศรัณย์ภัทร แรงซึ่งชีวิตร์ 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
850 7790 นายศักรินทร์ โพธิ์ทอง 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
851 7791 นายศุภากิตติ มารศรี 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
852 7792 นายอัครวินท์ เชียรตระกูล 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
853 7796 นางสาวช่อทิพณ์ เหมือนจันทร์ 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
854 7799 นางสาวธนัชญา ยืนยง 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
855 7802 นางสาวปนัดดา มะหาโชติ 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
856 7805 นางสาวปาลิชาติ ทองดอนเถื่อน 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
857 7807 นางสาวรสิตา มีสูงเนิน 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
858 7810 นางสาวอมรรัตน์ สอนเชียง 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
859 7811 นางสาวอรปรีญา หอมดี 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
860 7817 นายฐิติวัฒน์พิมุข ภิรมย์ชม 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
861 7821 นายณัฐวุฒิ ธรรมจิตรเหมาะ 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
862 7828 นายภูวเดช พันคง 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
863 7835 นายเอกรินทร์พิชัย สิงห์ทอง 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
864 7841 นางสาวธารบุษบา แก่นแก้ว 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
865 7843 นางสาวปุ้ย - 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
866 7845 นางสาวภัณฑิรา สงกระสิน 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
867 7847 นางสาวภัทราพร หนูแสง 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
868 7871 นายอภิชาติ การะภักดี 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
869 7877 นางสาวชิดชนก คุณยา 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
870 7879 นางสาวพัทธิ์ธีรา เอื่ยมสมบูรณ์ชัย 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
871 7880 นางสาวรัตน์ชนี มาคล้อง 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
872 7881 นางสาววรัญญา แก้วบัวดี 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
873 7883 นางสาวศิราณี อ่อนสุวรรณ์ 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
874 7884 นางสาวสุกัญญา จิตบุญ 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
875 7959 นางสาวนันทญา ใจแสน 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
876 8469 นายรัชชานนท์ พันธุ์ยี่ 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
877 8705 นายอภิวิชญ์ มาลาศรี 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
878 8706 นายพงศธร ช้างพันธุ์ 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
879 8707 นายนิธิพัฒน์ แสงมณี 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
880 8709 นางสาวศศิประภา ไกรเวช 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
881 8711 นางสาวพัชรพร เกตุแก้ว 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
882 9005 นางสาวภันทิลา นวลนิ่ม 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0
883 7548 นายธนพนธ์ หล้าไทยสงค์ 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
884 7715 นายนัฐพล ฉิมมา 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
885 7721 นางสาวกัญญาภัค กลิ่นถือศิล 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
886 7728 นางสาวฐิติกานต์ ม่วงคำ 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
887 7734 นางสาวพินทุ์สุดา ม่นมวง 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
888 7735 นางสาวพิมพ์ลภัสชา พันคง 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
889 7738 นางสาวรัชฎาพร งามชัยภูมิ 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
890 7794 นางสาวกนกวรรณ ดาผา 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
891 7798 นางสาวดาลิน สมกุล 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
892 7816 นายไชยนันท์ พรมมา 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
893 7837 นางสาวกัลยารัตน์ กุหลาบ 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
894 7839 นางสาวชญานิด ไชยนาน 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
895 7854 นายธวุฒ จันทะแสน 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
896 7857 นายปฏิวัติ นฤสุข 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
897 7867 นายสิรภัทร ศรีสะสม 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
898 7882 นางสาวศศินิภา เหล็กดี 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
899 7928 นางสาวปวีณา ตัญญาชัย 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
900 8449 นางสาวธนัญญา จาดพันธุ์อินทร์ 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
901 8486 นายรัฐศาสตร์ พิสัตย์ 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
902 8574 นายอชิรวุฒิ ศิรินรรัตน์ 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
903 8638 นายจักรภพ สงกระสิน 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
904 8641 นางสาวกรรวี ถุงน้ำคำ 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
905 8656 นางสาววันนิศา คำอ้าย 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
906 8710 นางสาวพรสวรรค์ เพชรทอง 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
907 8713 นายสิทธิชัย ชัยวงค์ 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
908 8715 นางสาวสุพรรณี ผาสุขผล 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
909 8716 นางสาวนันทิกา ชิดสูงเนิน 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
910 8717 นางสาวปิยะดา แตงอ่อน 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
911 8718 นางสาวณัฐชนันท์พร ศรีเดช 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
912 8719 นางสาวอัญญาณี ปุริเส 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
913 8720 นางสาวดลญา ยิ้มฉาว 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
914 8721 นางสาวปุณยนุช บุญประเสริฐ 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
915 8726 นางสาวกรรญิกา ฤทธิ์กระจาย 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
916 8727 นางสาวณัฐนันท์ จันทรเดช 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
917 8732 นางสาวลีลาวดี ศรีสุขสาม 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
918 8733 นางสาวสิรพรรณ เดชษะมิยะ 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
919 8742 นางสาวปฐวีกาญจน์ ไกรสัย 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
920 8761 นายธนกฤต ศิริพันธ์ 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
921 9014 นางสาวเพชรรัตน์ ดำเนิน 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0
922 7479 นายธีรเทพ กลิ่นสีทอง 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
923 7481 นายเปรม จำปาศักดิ์ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
924 7482 นายยศพนธ์ ชมชิด 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
925 7484 นายสรวิศ ขันสิงห์หา 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
926 7491 นางสาวชุติกาญจน์ เกตุสุวรรณ์ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
927 7492 นางสาวณัฎฐธิดา มาหา 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
928 7495 นางสาวธนภรณ์ จันทร์ทุ่ง 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
929 7496 นางสาวธัญสินี อินทิม 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
930 7498 นางสาวเนตรนภา แก้วบัวดี 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
931 7499 นางสาวเด็กหญิงพัชริฏา ม่วงมี 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
932 7503 นางสาววิชญาภา บุญประจักษ์ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
933 7504 นางสาวสุพิชญา สุวรรณประเสริฐ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
934 7508 นางสาวอาทิตยา ธนูศร 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
935 7569 นางสาวพิมพ์นิภา รักดี 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
936 7592 นายสายชล คุณยา 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
937 7602 นางสาวแพรวา แก้วคำ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
938 7605 นางสาวณฐพร แสงใหญ่ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
939 7629 นางสาวจารุวรรณ แสงจัด 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
940 7677 นางสาววรัมพร สารีผล 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
941 7705 นางสาวพิมพ์ภูษา ดอนตุ้มไพร 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
942 8402 นายจักรินทร์ พิลึก 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
943 8403 นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ์ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
944 8404 นายธนวัฒน์ พุกกุลนา 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
945 8406 นายพิสิฐสรรค์ เพชรสาริกิจ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
946 8407 นายสายธาร ศรีคำ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
947 8408 นายอัมรินทร์ อายุพัฒน์ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
948 8409 นางสาวกมลชนก หีบแก้ว 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
949 8410 นางสาวโกลัญญา ชูพินิจ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
950 8411 นางสาวขนิษฐา คงสิบ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
951 8412 นางสาวขัตติยา พินธะ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
952 8413 นางสาวชนิษฐา พรายบุญ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
953 8414 นางสาวดลญา สอนจันทร์ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
954 8415 นางสาวนันทิพร รักเขตรวิทย์ 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0
955 7475 นายการินธร วรวิเวศ 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
956 7477 นายอรรถสิทธิ์ ณะจันทร์ 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
957 7480 นายปวริศร์ จำปาศักดิ์ 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
958 7483 นายวุฒิชัย เชาวริต 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
959 7485 นายสุชานันท์ กรรมกร 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
960 7488 นางสาวจุฑามาศ ไทยโคกสี 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
961 7494 นางสาวทัศณิชา มาลาศรี 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
962 7501 นางสาวมาลินี จรัสเอี่ยม 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
963 7510 นายชัยพฤกษ์ แฝงสูงเนิน 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
964 7511 นายณัฐนันท์ สมกุล 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
965 7514 นายธนกร กุญแก้ว 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
966 7515 นายนฤภัทร คชฤทธิ์ 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
967 7518 นายพัชรพล นุชรอด 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
968 7519 นายพีรณัฐ ยืนยง 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
969 7522 นายเด็กชายวรภักดิ์ วระชินา 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
970 7523 นายวีรวัฒน์ โพธิ์ศรีแก้ว 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
971 7528 นางสาวจุนโกะ ฮัทโตริ 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
972 7529 นางสาวชนกนันท์ ดามี 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
973 7530 นางสาวชลธิชา ชัยบัญหา 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
974 7534 นางสาวบงกช ฉ่ำชื่นวงค์ 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
975 7535 นางสาวพรธวัล อำพรรณ 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
976 7542 นางสาวอารียา รูปโสม 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
977 7543 นายกรวิชญ์ แสนสุชใส 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
978 7570 นางสาวภิญญามาศ ศรีสมุทร 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
979 7572 นางสาวศศิวิมล สงกระสิน 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
980 7575 นางสาวสุพัตรา ดาวลอย 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
981 7584 นายเด็กชายเปรมนัช วระฉัตร 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
982 7598 นางสาวนันทวรรณ ป้องโสภา 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
983 7600 นางสาวพิยดา ทองปาน 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
984 7622 นายสุรชาติ โค้วเหลย 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
985 7675 นางสาวพัชรา สันทาลุนัย 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
986 7676 นายจักรพรรดิ์ สันทาลุนัย 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
987 8421 นายณัฐวร ทองนาค 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
988 8422 นายธีรภัทร อนุพันธุ์ 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
989 8423 นายวุฒิพงศ์ ดีภูงา 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
990 8765 นายพัทธพล เนตรนิรมล 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0
991 7078 นายขวัญเมือง ขำสอน 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
992 7396 นางสาวกรติตัญญู เพิ่มพูล 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
993 7532 นางสาวเด็กหญิงนรากร ภูอ่าว 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
994 7537 นางสาวภัทรธิดา ม่วงมี 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
995 7550 นายเด็กชายนราวิชญ์ พุทธา 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
996 7552 นายพรเทพ อ่ำจิ๋ว 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
997 7557 นายเด็กชายสุจิณดา ถนอมสิงห์ 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
998 7562 นางสาวณัชชา กุลมาลา 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
999 7571 นางสาววรนุช ป้อมศิลป์ 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 7573 นางสาวศิรินยา จุมพรม 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 7574 นางสาวศิริมา สุขใจ 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1002 7581 นายบดินทร์ มามะ 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1003 7591 นายศิริโรจน์ เชาว์จันทร์ 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1004 7593 นายสุรพล โค้วเหลย 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1005 7601 นางสาวเพ็ญนภา โพธิ์ฆัง 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 7604 นางสาวรัชดาวัลณ์ เอกตาแสง 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1007 7618 นายรัฐภูมิ ศรีกำแหง 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1008 7627 นางสาวกัญญาณัฐ ในประเทศ 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1009 7632 นางสาวภรัณยา เจริญราช 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1010 7633 นางสาวเด็กหญิงวรรณิษา ผิวเหลือง 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1011 7634 นางสาววราภรณ์ ศรีสุพล 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1012 7635 นางสาวศุภากร ศรีสวัสดิ์ 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1013 7672 นายณัฐชัย ศรีสำเนียง 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1014 7678 นายธนพัฒน์ ทัศดี 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1015 7681 นายธีรภัทร สิงห์หะ 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1016 7932 นายนนทกร บุรวงค์ 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1017 7936 นายอภิวัฒน์ พันธ์เพชร 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1018 8405 นายนนทวัฒน์ มั่นเดชวิทย์ 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1019 8417 นางสาวรัตนาภรณ์ พรมมิ 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1020 8425 นายธนภัทร แซ่เก่า 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1021 8426 นายอธิบดี วรชินา 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1022 8427 นายนพคุณ จำปาแก่น 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1023 8428 นายสันติญา ปัญจะพันดอน 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1024 8429 นางสาวทิพพมล จันทร์ทิม 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1025 8431 นางสาววรรณวิศา พรมเสนา 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1026 8432 นางสาวสุภาพร ทัดอยู่ 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1027 8490 นางสาวชุติกาญจน์ นรสิงห์ 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0
1028 7068 นายชิติพัทธ์ แร่มี 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1029 7509 นายเจนวิทย์ ศาสนะ 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1030 7520 นายกรภพ อ้นพา 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1031 7558 นายเอกรินทร์ บูชา 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1032 7559 นางสาวกานต์พิชชา แก้วบัวดี 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1033 7560 นางสาวจินต์จุฑา โคตรศรี 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1034 7561 นางสาวชลธิชา ศรีมาเล้าเต่า 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1035 7565 นางสาวธีรกานต์ บุญแสง 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1036 7566 นางสาวปวันรัตน์ แจ้งสว่าง 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1037 7577 นายชลพรรษ ฤกษดี 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1038 7585 นายพัชรพล พัดโท 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1039 7587 นายวรกิจ เกิดสุวรรณ 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 7597 นางสาวณัฐวดี จำปาศักดิ์ 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1041 7599 นางสาวเบญญาพร เกษาพร 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1042 7603 นางสาวภิญญาพัชญ์ ศรีสมุทร 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1043 7609 นายณัฐภัทร ตามบุญ 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1044 7616 นายพศิน เขตรัมย์ 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1045 7637 นางสาวสุนารักษ์ คงเมือง 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1046 7683 นางสาวศิริภัสสร ภู่กลัด 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1047 7706 นายชัยวัฒน์ สุขโข 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1048 7949 นายไพรัตน์ เกิดใหม่ 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1049 8191 นายนภสินธุ์ บัวแพง 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1050 8419 นางสาวสุชาดา จันทิมา 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1051 8434 นายพงษ์ปณต ด่านกระโทก 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1052 8435 นายสิรภัทร อุณหิต 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1053 8437 นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1054 8438 นางสาวณัฐณิชา ศฤงคาร 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1055 8439 นางสาวปูรดา ชนัตถ์นันทิพัฒน์ 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1056 8440 นางสาวพลอยณภัทร พิศาลญาณวงค์ 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1057 8441 นางสาวอนัญญา สุมาลี 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1058 8456 นางสาวปวริศา สีสัน 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1059 8458 นางสาวเด็กหญิงจันทร์จรี ลำไพเราะ 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0
1060 8751 นายยุคลธร ศรีธนู 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0