บันทึกการมาทำงาน วันที่ : 2024-04-20
ข้อมูลครูทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นหลัก

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถานะ
1 นายดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
2 นายโสภณ ดวงปัญญาสว่าง
3 นางวิไลพร พฤกษชาติ
4 นายครองรัชต์ พฤกษชาติ
5 นางสาววันแรม หมอนอิง
6 นางทัศนีย์ จันทร์หา
7 นางวันวิสา พวงสุมาลี
8 นายนพพร แจ่มหม้อ
9 นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่
10 นางนงนุช พราหมนุช
11 นายฐานันดร์ แย้มนิล
12 นางสาววิไล มาลาหอม
13 นายไพโรจน์ สิงห์โต
14 นายผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
15 นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร
16 นายจรูญ สารสิงห์
17 นายนพดนัย ผ่องจิต
18 นายคมศิลป์ ขันลุย
19 นางสาวธาวินี ดอนตุ้มไพร
20 นางสาวดวงใจ แก้วสูงเนิน
21 นายยศศักดิ์ สุขเกษม
22 นางสาวปรีชญา สุขมี
23 นางสาวมรกต ทับโพธิ์
24 นางสาวนิสา คีรีรมย์
25 นางสาวอรวรรณ อุดมสุข
26 นางสาวนันทรัตน์ ทองดีวิเศษ
27 นางสาวเบญจพร มูลเจริญพร
28 นายอนุกร ชั่งเกวียน
29 นายศุภวัฒน์ จันทร์คำ
30 นายสุพจน์ ยาดี
31 นางสาวนันทิกา ขำเส็ง
32 นายชรีวัฒน์ กลมกล่อม
33 นางสาวสุชาดา สมบุญโสด
34 นายจิระพันธ์ุ เกลี้ยงล่ำ
35 นางสาววิไลลักษณ์ แซ่โล้ว
36 นายอาทิตย์ เข็มศร
37 นางสาวอัจฉรา นาคสีค้า
38 นายณัฐพงษ์ มาน้อย
39 นางสาวสุพิชฌาย์ ธนุรวิทยา
40 นางสาวนันทกร ศรีเริงหล้า
41 นางสาวไพลิน อร่ามรุณ
42 นายคมสันต์ ผลมั่ง
43 นางสาวชนนี มันตระสูตร
44 นายนายอนันตพร เอี่ยมชะโอด
45 นายสราวุฒ มนัสสา
46 นายเชาวลิต เกิดพงษ์
47 นายนิคม แน่นอุดร
48 นางสาวนุชจรี ศาสนะ
49 นายศราวุฒิ พุธทา
50 นางสาวพิชชาพร โคตรศรี
51 นางสาวปราณี แป้นแก้ว
52 นางสาวนางสาวอินทิรา​ ศรีเก​ิด
53 นายมานัด มิลามัย
54 นางสาวชลธิดา ประชุมพร
55 นายสมศักดิ์ อ้นพา
56 นางสาวสมศรี กองม่วง
57 นายสมศรี พุ่มแก้ว
58 นางห่อ อ้นพา