สรุปโครงการ
ข้อมูลโครงการทั้งหมด

กลุ่มงาน งบประมาณ

ลำดับที่ โครงการ จำนวนกิจกรรม
1 กิจการนักเรียน 0
2 ภาษาต่างประเทศ 0
3 สุขศึกษา 0
4 สังคม 0
5 ศิลปะ 0
6 วิชาการ 0
7 ภาษาไทย 0
8 ภาษาต่างประเทศ 0
9 วิทยาศาสตร์ 0
10 การงาน 0
11 สนับสนุน 0
12 คณิตศาสตร์ 0
13 อำนวยการ 0
14 นโยบายและแผนงาน 0
15 บริหารงานบุคคล 0
16 บริหารงานงบประมาณ 0
17 บริหารงานทั่วไป 0
รวม0