ตารางสอน
ข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลครูให้อ้างอิงจากงานวิชาการ

ใส่คำเฉพาะเพื่อทำการค้นหา

 
ลำดับที่ ครูผู้สอน เทอม ปี ดูตาราง
1 นงนุช พราหมนุช 2 2566
2 วิลาวัณย์ จันทร์ไข่ 2 2566
3 จรูญ สารสิงห์ 2 2566
4 ปรีชญา สุขมี 2 2566
5 อรวรรณ อุดมสุข 2 2566
6 นันทิกา ขำเส็ง 2 2566
7 นพพร แจ่มหม้อ 2 2566
8 คมศิลป์ ขันลุย 2 2566
9 ณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร 2 2566
10 ธาวินี ดอนตุ้มไพร 2 2566
11 ดวงใจ แก้วสูงเนิน 2 2566
12 นิสา คีรีรมย์ 2 2566
13 นุชจรี ศาสนะ 2 2566
14 วิไลพร พฤกษชาติ 2 2566
15 ครองรัชต์ พฤกษชาติ 2 2566
16 วันแรม หมอนอิง 2 2566
17 ผดุงเกียรติ แสนทวีสุข 2 2566
18 มรกต ทับโพธิ์ 2 2566
19 อนุกร ชั่งเกวียน 2 2566
20 ฐานันดร์ แย้มนิล 2 2566
21 ไพโรจน์ สิงห์โต 2 2566
22 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม 2 2566
23 ณัฐพงษ์ มาน้อย 2 2566
24 ทัศนีย์ จันทร์หา 2 2566
25 สุชาดา สมบุญโสด 2 2566
26 วิไลลักษณ์ แซ่โล้ว 2 2566
27 สุพจน์ ยาดี 2 2566
28 นพดนัย ผ่องจิต 2 2566
29 สราวุฒ มนัสสา 2 2566
30 วันวิสา พวงสุมาลี 2 2566
31 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ 2 2566
32 จิระพันธ์ุ เกลี้ยงล่ำ 2 2566
33 อาทิตย์ เข็มศร 2 2566
34 วิไล มาลาหอม 2 2566
35 ยศศักดิ์ สุขเกษม 2 2566
36 นันทรัตน์ ทองดีวิเศษ 2 2566
37 นิคม แน่นอุดร 2 2566
38 เบญจพร มูลเจริญพร 2 2566