ตารางสอน
ข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลครูให้อ้างอิงจากงานวิชาการ

ใส่คำเฉพาะเพื่อทำการค้นหา

 
ลำดับที่ ครูผู้สอน เทอม ปี ดูตาราง
1 ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ 2 2564
2 ดอกอ้อ วิลันดร 2 2564
3 กฤษณะ แก้วโสภณ 2 2564
4 นงนุช พราหมนุช 2 2564
5 วิลาวัณย์ จันทร์ไข่ 2 2564
6 จรูญ สารสิงห์ 2 2564
7 ปรีชญา สุขมี 2 2564
8 อรวรรณ อุดมสุข 2 2564
9 นันทิกา ขำเส็ง 2 2564
10 นพพร แจ่มหม้อ 2 2564
11 คมศิลป์ ขันลุย 2 2564
12 ณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร 2 2564
13 ธาวินี ดอนตุ้มไพร 2 2564
14 ดวงใจ แก้วสูงเนิน 2 2564
15 นิสา คีรีรมย์ 2 2564
16 นุชจรี ศาสนะ 2 2564
17 วิไลพร พฤกษชาติ 2 2564
18 ครองรัชต์ พฤกษชาติ 2 2564
19 วันแรม หมอนอิง 2 2564
20 ผดุงเกียรติ แสนทวีสุข 2 2564
21 มรกต ทับโพธิ์ 2 2564
22 อนุกร ชั่งเกวียน 2 2564
23 ฐานันดร์ แย้มนิล 2 2564
24 ไพโรจน์ สิงห์โต 2 2564
25 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม 2 2564
26 ณัฐพงษ์ มาน้อย 2 2564
27 ทัศนีย์ จันทร์หา 2 2564
28 เติมพงศ์ ครุธทิน 2 2564
29 สุชาดา สมบุญโสด 2 2564
30 วิไลลักษณ์ แซ่โล้ว 2 2564
31 อัจจิรา จุ้ยดอนกลอย 2 2564
32 สมฤดี ศรีระวัตร 2 2564
33 สุพจน์ ยาดี 2 2564
34 นพดนัย ผ่องจิต 2 2564
35 สราวุฒ มนัสสา 2 2564
36 วันวิสา พวงสุมาลี 2 2564
37 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ 2 2564
38 จิระพันธ์ุ เกลี้ยงล่ำ 2 2564
39 อาทิตย์ เข็มศร 2 2564
40 วิไล มาลาหอม 2 2564
41 ยศศักดิ์ สุขเกษม 2 2564
42 นันทรัตน์ ทองดีวิเศษ 2 2564
43 นิคม แน่นอุดร 2 2564
44 เบญจพร มูลเจริญพร 2 2564