ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลการศึกษา

จำนวนบุคลากร
ปริญญาตรี 30
ปริญญาโท 23
ปริญญาเอก 0
ต่ำกว่าปริญญาตรี 5
ลำดับที่ วุฒิการศึกษา จำนวนบุคลากร
1 ปริญญาตรี 30
2 ปริญญาโท 23
3 ปริญญาเอก 0
4 ต่ำกว่าปริญญาตรี 5
รวม58