ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลการศึกษา

จำนวนบุคลากร
ปริญญาตรี 32
ปริญญาโท 21
ปริญญาเอก 0
ต่ำกว่าปริญญาตรี 5
ลำดับที่ วุฒิการศึกษา จำนวนบุคลากร
1 ปริญญาตรี 32
2 ปริญญาโท 21
3 ปริญญาเอก 0
4 ต่ำกว่าปริญญาตรี 5
รวม58