ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลกลุ่มสาระทั้งหมด

ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร ชาย หญิง
ผู้บริหารโรงเรียน 2 2 0
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9 1 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7 2 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 7 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 2 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 0
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 2 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 4 3 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 9 3 6
นักการภารโรง 5 3 2
สนับสนุนการศึกษา 0 0 0
ลำดับที่ กลุ่มสาระ จำนวนบุคลากร
1 ผู้บริหารโรงเรียน 2
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 4
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 9
10 นักการภารโรง 5
11 สนับสนุนการศึกษา 0
รวม58