สรุปการตรวจสุขภาพ
ข้อมูลการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจ ปีการศึกษา -
ผลการเปรียบเทียบ
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 0
น้ำหนักตามเกณฑ์ 0
นำ้หนักเกินเกณฑ์ 0
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ 0
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 0
ส่วนสูงเกินเกณฑ์ 0