ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด

เอกสารให้อ้างอิงจากกลุ่มงาน

ใส่คำเฉพาะเพื่อทำการค้นหา

 
ลำดับที่ ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
2 แบบคำร้องขอย้าย / ลาออก
3 ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา)
4 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
5 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว 0 ร และ มผ
6 ใบแจ้งผลการสอบแก้ตัว
7 แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ , ร และ มผ
8 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
9 ตัวอย่างประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
10 ตัวอย่างประเมินสมรรถนะของนักเรียน
11 แบบสรุปสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกล
12 แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกล
13 Test Blueprint O-NET ไทย ม.3
14 Test Blueprint O-NET ไทย ม.6
15 Test Blueprint O-NET สังคม ม.6
16 Test Blueprint O-NET อังกฤษ ม.3
17 Test Blueprint O-NET อังกฤษ ม.6
18 Test Blueprint O-NET คณิตศาสตร์ ม.3
19 Test Blueprint O-NET คณิตศาสตร์ ม.6
20 Test Blueprint O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3
21 Test Blueprint O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6
22 รูปแบบการสอบ O-NET 63
23 รูปแบบข้อสอบ O-NET 63 ม.3
24 รูปแบบข้อสอบ O-NET 63 ม.6
25 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น 2563
26 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย 2563
27 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 2559
28 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 2559
29 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น 2563
30 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 2563
31 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น 2559
32 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 2559
33 หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 2559
34 หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 2559
35 หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ม.ต้น 2563
36 หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ม.ปลาย 2563
37 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ม.ต้น 2559
38 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ม.ปลาย 2559
39 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.ต้น 2559
40 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.ปลาย 2559
41 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.ต้น 2559
42 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.ปลาย 2559
43 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.ต้น 2559
44 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.ปลาย 2559
45 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ม.ต้น 2559
46 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ม.ปลาย 2559
47 แบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนสอบ
48 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 อัพเดต กันยายน 63
49 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 2563
50 รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
51 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม
52 บุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
53 บันทึกหลังสอนแบบใหม่ 1-2564
54 ตารางสอนครู-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2564
55 ตารางสอนแบบเรียนออนไลน์แยกรายครู
56 ตารางเรียนแบบเรียนออนไลน์แยกห้อง
57 ตารางเรียน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2564
58 ระเบียบวัดและประเมินผลการเรียนรู้2564
59