ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด

เอกสารให้อ้างอิงจากกลุ่มงาน

ใส่คำเฉพาะเพื่อทำการค้นหา

 
ลำดับที่ ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน-ว21-2561
2 บุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
3 บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
4 แบบรายงานสรุปผลกิจกรรม ปีงบประมาณปี 2564
5 1 โครงการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6 2 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7 3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 4 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท
9 5 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
10 คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
12 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
13 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
14 แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 2565
15 ว234.1แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธี-ผู้บริหาร
16 ว234.2แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธี-ครู
17 แบบมอบหมายปฏิบัติงานที่บ้าน-Work-from-Home
18 ID-Plan
19 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน64-65
20 บันทึกข้อความขอใช้รถส่วนตัว64-65
21 บันทึกข้อความ-ขอเงินค่าพาหนะ64-65
22 PA2-รวมแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
23 รวมแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู-วPA-64-65
24 SAR2565
25 ระเบียบโรงเรียนระหานวิทยา บ้านพักครู
26 แปลนบ้านพักครูโรงเรียนระหานวิทยา
27 แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพัก บ้านพักครู
28 แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ
29 PA2-ไม่มีวิทยฐานะ-รร.ระหานวิทยา
30 PA2-ชำนาญการ-รร.ระหานวิทยา
31 PA2-ชำนาญการพิเศษ-รร.ระหานวิทยา
32 1.โครงการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
33 2โครงการพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมและคุณลักษณะ
34 3โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
35 4.โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
36 5.โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ