รายการสื่อการสอน&ข้อสอบ

ตารางสื่อการสอน
ที่ กลุ่มสาระ วิชา ชั้น รายการ ดาวน์โหลด
1 ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3
2 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3
3 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3 ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ม.3 ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3
5 ภาษาไทย ภาษาไทย ม.6 ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6
6 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังคมศึกษา ม.6 ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6
7 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ม.6 ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6
8 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6
9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ม.6 ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6
10 ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอนพระสุริโยทัยขาดคอช้าง และพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
11 ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object เรื่อง การพูดโน้มน้าว
12 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4-6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object เรื่อง การหาตำแหน่งที่ของข้อมูล
13 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4-6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object เรื่อง สถิติและข้อมูล
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ม.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object เรื่อง การทำชิ้นงานที่ตนเองสนใจและตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ม.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object เรื่อง ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษา ม.4-ม.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object เรื่อง ระบบเศรษฐกิจโลก
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษา ม.4-ม.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object เรื่อง การค้าระหว่างประเทศและการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
18 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ม.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object เรื่อง Nice to meet you
19 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ม.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object เรื่อง Holiday Activities
Untitled Document