ข้อมูลการจองเข้าใช้ห้องสืบค้น โรงเรียนระหานวิทยา
ข้อมูลจองทั้งหมด

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการจอง

ลำดับที่ ปี/เดือน/วัน เวลา เรื่อง ห้อง จำนวน ครูผู้ควบคุม
1 2563-09-22 13.50-14.40 is 2/2 38 วิไลลักษณ์ แซ่โล้ว
2 2022-02-08 13.50-14.40 สอน 2/1 35 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม
3 2022-02-08 12.00-13.00 สอน 2/2 35 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม
4 2022-02-02 12.00-13.00 ภาษาไทย 2/2 35 นงนุช พราหมนุช
5 2022-02-02 10.20-11.10 ภาษาไทย 2/1 35 นงนุช พราหมนุช
6 2021-11-18 13.50-14.40 ไอเอส 2/1 25 ปรีชญา สุขมี
7 2021-03-19 13.50-14.40 การเจริญเติบโตของพืช 4/4 34 มรกต ทับโพธิ์
8 2021-03-19 13.00-13.50 การเจริญเติบโตของพืช 4/4 34 มรกต ทับโพธิ์
9 2021-03-17 11.10-12.00 ชีววิทยา 2 4/1 46 มรกต ทับโพธิ์
10 2021-03-17 10.20-11.10 ชีววิทยา 2 4/1 46 มรกต ทับโพธิ์
11 2021-03-16 09.30-10.20 ทำรายงาน สืบค้นข้อมูล 2/2 37 นันทิกา ขำเส็ง
12 2021-03-09 13.50-14.40 การทำแผ่นพับ 2/1 35 นันทิกา ขำเส็ง
13 2021-03-09 09.30-10.20 การทำแผ่นพับ 2/2 35 นันทิกา ขำเส็ง
14 2021-01-26 10.20-11.10 การเปรียบเทียบเศษส่วน 1/1 34 นิสา คีรีรมย์
15 2021-01-14 13.50-14.40 I 2/4 33 ธาวินี ดอนตุ้มไพร
16 2021-01-07 13.50-14.40 IS 2/4 33 ธาวินี ดอนตุ้มไพร
17 2020-12-24 13.00-13.50 IS 2/4 34 ธาวินี ดอนตุ้มไพร
18 2020-12-24 13.50-14.40 IS 2/4 34 ธาวินี ดอนตุ้มไพร
19 2020-10-22 09.30-10.20 อาณาจักร 6/1 28 มรกต ทับโพธิ์
20 2020-10-22 08.40-09.30 อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 6/1 28 มรกต ทับโพธิ์
21 2020-10-09 14.40-15.30 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย 4/4 35 มรกต ทับโพธิ์
22 2020-10-09 13.00-13.50 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย 4/4 35 มรกต ทับโพธิ์
23 2020-09-30 10.20-11.10 ทำแบบทดสอบออนไลน์ 6/1 28 เบญจพร มูลเจริญพร
24 2020-09-23 10.20-11.10 ทำแบบทดสอบ 6/1 28 เบญจพร มูลเจริญพร
25 2020-09-22 12.00-13.00 สมการคณิตศาสตร์ 3/3 30 อาทิตย์ เข็มศร
26 2020-09-17 10.20-11.10 เคมี 1/1 32 ผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
27 2020-09-17 08.40-09.30 เคมี 5/4 32 ผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
28 2020-09-17 11.10-12.00 เคมี 5/4 32 ผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
29 2020-09-17 13.50-14.40 IS 2/1 36 อรวรรณ อุดมสุข
30 2020-09-16 10.20-11.10 ทำแบบวัดบุคลิกภาพ 6/1 28 เบญจพร มูลเจริญพร
31 2020-09-16 13.00-13.50 ทำแบบวัดบุคลิกภาพ 5/4 35 เบญจพร มูลเจริญพร
32 2020-09-16 09.30-10.20 ทำแบบวัดบุคลิกภาพ 5/3 35 เบญจพร มูลเจริญพร
33 2020-09-16 08.40-09.30 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 6/3 30 นิสา คีรีรมย์
34 2020-09-15 13.50-14.40 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 6/1 29 นิสา คีรีรมย์
35 2020-09-14 13.50-14.40 5/3 32 ผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
36 2020-09-14 13.00-13.50 พันธะเคมี 5/3 32 ผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
37 2020-09-11 13.00-13.50 ทำแบบทดสอบ 6/3 35 เบญจพร มูลเจริญพร
38 2020-09-11 11.10-12.00 ทำแบบทดสอบ 5/2 37 เบญจพร มูลเจริญพร
39 2020-09-11 08.40-09.30 ทำแบบทดสอบ 6/2 37 เบญจพร มูลเจริญพร
40 2020-09-10 13.50-14.40 IS 2/1 36 อรวรรณ อุดมสุข
41 2020-09-09 09.30-10.20 ทำแบบทดสอบ 5/4 35 เบญจพร มูลเจริญพร
42 2020-09-09 10.20-11.10 ทำแบบทดสอบ 6/1 25 เบญจพร มูลเจริญพร
43 2020-09-09 13.00-13.50 ทำแบบทดสอบ 5/3 35 เบญจพร มูลเจริญพร
44 2020-09-08 13.50-14.40 ทำแบบทดสอบ 1/1 35 เบญจพร มูลเจริญพร
45 2020-09-08 11.10-12.00 ทำแบบทดสอบ 6/4 30 เบญจพร มูลเจริญพร
46 2020-08-27 13.50-14.40 IS 1/1 36 อรวรรณ อุดมสุข
47 2020-08-18 14.40-15.30 is 2/2 38 วิไลลักษณ์ แซ่โล้ว
48 2020-08-14 14.40-15.30 1/1 อรวรรณ อุดมสุข
49 2020-08-13 13.50-14.40 IS 2/2 38 วิไลลักษณ์ แซ่โล้ว
50 2020-08-10 09.30-10.20 แนะแนว 4/3 25 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
51 2020-08-04 13.50-14.40 ธุรกิจชุมชน 6/2 34 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
52 2020-08-04 13.00-13.50 ธุรกิจชุมชน 6/2 34 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
53 2020-07-14 10.20-11.10 5/4 นุชจรี ศาสนะ
54 2020-02-03 11.10-12.00 IS 2/4 35 อนุกร ชั่งเกวียน
55 2020-01-30 13.50-14.40 IS 2/4 30 อนุกร ชั่งเกวียน
56 2020-01-02 13.50-14.40 IS 2/4 30 อนุกร ชั่งเกวียน
57 2019-12-27 09.30-10.20 IS 2/1 35 อรวรรณ อุดมสุข
58 2019-12-23 08.40-09.30 ทำแบบทดสอบทางการเรียน 3/5 30 เบญจพร มูลเจริญพร
59 2019-12-20 09.30-10.20 ทำแบบทดสอบทางการเรียร 6/3 30 เบญจพร มูลเจริญพร
60 2019-12-20 10.20-11.10 ทำแบบทดสอบทางการเรียน 3/3 35 เบญจพร มูลเจริญพร
61 2019-12-19 08.40-09.30 การรณรงค์โทษของยาเสพติด 5/4 32 สุพจน์ ยาดี
62 2019-12-19 13.50-14.40 IS 2/3 36 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม
63 2019-12-18 13.50-14.40 รณรงค์ปัญหายาเสพติด 5/2 34 สุพจน์ ยาดี
64 2019-12-18 10.20-11.10 ทำแบบทดสอบทางการเรียน 4/2 33 เบญจพร มูลเจริญพร
65 2019-12-17 08.40-09.30 วิทยาการคำนวณ 5/4 32 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม
66 2019-12-16 11.10-12.00 ทำแบบทดสอบทางการเรียน 4/4 35 เบญจพร มูลเจริญพร
67 2019-12-13 09.30-10.20 Is 2/2 33 นันทิกา ขำเส็ง
68 2019-12-12 13.50-14.40 Is 2/2 33 นันทิกา ขำเส็ง
69 2019-12-05 13.50-14.40 Is 2/4 30 มรกต ทับโพธิ์
70 2019-12-04 14.40-15.30 TCAS63 6/4 15 เบญจพร มูลเจริญพร
71 2019-12-04 13.00-13.50 ระบบTCAS63 6/2 35 เบญจพร มูลเจริญพร
72 2019-12-04 09.30-10.20 IS 5/4 30? ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
73 2019-12-04 11.10-12.00 ทำแบบทดสอบทางการเรียน 5/4 35 เบญจพร มูลเจริญพร
74 2019-12-04 13.50-14.40 ยาเสพติดประเภทต่างๆ 5/2 34 สุพจน์ ยาดี
75 2019-12-03 10.20-11.10 ทำแบบทดสอบทางอาชีพ 5/4 35 เบญจพร มูลเจริญพร
76 2019-12-03 11.10-12.00 ทำแบบทดสอบทางอาชีพ 4/3 35 เบญจพร มูลเจริญพร
77 2019-12-03 08.40-09.30 วิทยาการคำนวณ 5/4 32 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม
78 2019-12-02 13.50-14.40 ค้นคว้าโทษของยาเสพติด 5/1 27 สุพจน์ ยาดี
79 2019-12-02 08.40-09.30 IS 5/4 30 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
80 2019-12-02 11.10-12.00 IS 2/4 30 อนุกร ชั่งเกวียน
81 2019-11-27 13.50-14.40 โทษยาเสพติด 5/2 38 สุพจน์ ยาดี
82 2019-11-26 08.40-09.30 วิทยาการคำนวณ 5/4 32 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม
83 2019-11-25 14.40-15.30 ยาเสพติดประเภทต่างๆ 5/1 สุพจน์ ยาดี
84 2019-11-25 11.10-12.00 ยาเสพติดประเภทต่างๆ 5/3 32 สุพจน์ ยาดี
85 2019-11-22 09.30-10.20 IS 2/1 35 อรวรรณ อุดมสุข
86 2019-10-29 08.40-09.30 วิทยาการคำนวณ1 5/4 31 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม
87 2019-09-27 13.00-13.50 Is 2/4 32 มรกต ทับโพธิ์
88 2019-09-27 13.50-14.40 Is 2/4 32 มรกต ทับโพธิ์
89 2019-09-27 10.20-11.10 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2 36 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม
90 2019-09-27 11.10-12.00 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2 36 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม
91 2019-09-24 15.30-16.30 แบบวัดความถนัดทางอาชีพ 6/1 40 เบญจพร มูลเจริญพร
92 2019-09-24 11.10-12.00 แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน 3/4 35 เบญจพร มูลเจริญพร
93 2019-09-24 10.20-11.10 แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน 3/1 38 เบญจพร มูลเจริญพร
94 2019-09-24 13.50-14.40 แบบวัดความถนัดทางอาชีพ 5/2 35 เบญจพร มูลเจริญพร
95 2019-09-17 13.50-14.40 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4/2 33 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม
96 2019-09-16 11.10-12.00 แบบทดสอบวัดแววอาชีพ 5/3 35 เบญจพร มูลเจริญพร
97 2019-09-16 10.20-11.10 แบบวัดความถนัดทางการเรียน 4/3 36 เบญจพร มูลเจริญพร
98 2019-09-13 08.40-09.30 การเชื่อมต่อบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ 6/3 30? ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
99 2019-09-10 13.50-14.40 การออกแบบและเทคโนโลยี 4/2 31 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม
100 2019-09-10 09.30-10.20 การเชื่อมต่อบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ 6/2 30 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
101 2019-09-04 08.40-09.30 การเชื่อมต่อบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ 6/4 24 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
102 2019-09-03 13.50-14.40 การออกแบบและเทคโนโลยี 4/2 33 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม
103 2019-09-02 13.50-14.40 IS 2/1 37 นิสา คีรีรมย์
104 2019-09-02 13.00-13.50 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/5 36 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม
105 2019-09-02 14.40-15.30 การออกแบบและเทคโนโลยี 4/3 33 ชรีวัฒน์ กลมกล่อม
106 2019-08-30 08.40-09.30 เซนเซอร์ 6/3 30 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
107 2019-08-29 13.50-14.40 Is 2/5 34 นันทรัตน์ ทองดีวิเศษ
108 2019-08-28 13.00-13.50 การทำบอร์ด IS3 5/3 32 ผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
109 2019-08-28 08.40-09.30 การเชื่อมต่อบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ 6/4 24 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
110 2019-08-27 13.50-14.40 IS 2/5 34 นันทรัตน์ ทองดีวิเศษ
111 2019-08-27 09.30-10.20 ระบบเปิดไฟอัตโนมัติ 6/2 35 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
112 2019-08-27 11.10-12.00 การทำแผ่นพับIS3 5/3 32 ผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
113 2019-08-21 08.40-09.30 การทำรูปเล่มIS3 5/3 32 ผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
114 2019-08-21 13.00-13.50 การทำรูปเล่มIS3 5/3 32 ผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
115 2019-08-20 11.10-12.00 การทำรูปเล่มIS 5/3 32 ผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
116 2019-08-20 09.30-10.20 การเชื่อมต่อบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ 6/2 35 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
117 2019-08-19 14.40-15.30 เซนเซอร์ 6/1 35 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
118 2019-08-13 09.30-10.20 การควบคุมระบบเปิดปิดอัตโนมัติ 6/2 35 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
119 2019-08-07 08.40-09.30 เซนเซอร์ 6/4 24 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
120 2019-07-23 09.30-10.20 สืบค้นวิชาการงานอาชีพ? 5 6/2 35 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
121 2019-06-28 08.40-09.30 สืบค้นเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 6/3 32 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
122 2019-06-27 13.50-14.40 IS 2/1 37 นิสา คีรีรมย์
123 2019-06-26 08.40-09.30 สืบค้นเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 6/4 24 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
124 2019-06-25 09.30-10.20 สืบค้นเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 6/2 35 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
125 2019-06-24 14.40-15.30 สืบค้นเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 6/1 37 ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
126 2019-06-24 13.50-14.40 IS 2/1 37 นิสา คีรีรมย์
127 2019-06-20 13.50-14.40 IS 2/1 37 นิสา คีรีรมย์
128 2019-06-10 13.50-14.40 IS 2/1 37 นิสา คีรีรมย์
129 2019-06-06 13.50-14.40 ที่มาและความสำคัญของงาน IS 2/1 36 อรวรรณ อุดมสุข
130 2019-02-26 14.40-15.30 IS 5/4 23 อนุกร ชั่งเกวียน
131 2019-02-26 08.40-09.30 IS 5/4 23 อนุกร ชั่งเกวียน
132 2019-02-26 09.30-10.20 IS 5/4 23 อนุกร ชั่งเกวียน
133 2019-02-25 09.30-10.20 IS 5/4 23 อนุกร ชั่งเกวียน
134 2019-02-18 09.30-10.20 IS 5/4 22 อนุกร ชั่งเกวียน
135 2019-02-15 13.50-14.40 IS 2/4 36 ธาวินี ดอนตุ้มไพร
136 2019-02-14 13.50-14.40 IS 2/4 31 ธาวินี ดอนตุ้มไพร
137 2019-02-12 13.00-13.50 IS 2/4 36 ธาวินี ดอนตุ้มไพร
138 2019-02-08 13.50-14.40 IS 2/4 36 ธาวินี ดอนตุ้มไพร
139 2019-02-07 13.00-13.50 สอนจำนวนเชิงซ้อน 5/3 31 ธาวินี ดอนตุ้มไพร
140 2019-02-06 09.30-10.20 ทำแบบทดสอบ 3/4 38 เบญจพร มูลเจริญพร
141 2019-02-06 13.00-13.50 ทำแบบทดสอบ 3/3 36 เบญจพร มูลเจริญพร
142 2019-02-05 13.00-13.50 IS 2/4 36 ธาวินี ดอนตุ้มไพร
143 2019-02-05 13.50-14.40 Is 2/1 37 ปรีชญา สุขมี
144 2019-02-05 14.40-15.30 Is 5/4 27 อนุกร ชั่งเกวียน
145 2019-02-04 09.30-10.20 IS 5/4 27 อนุกร ชั่งเกวียน
146 2019-02-01 13.50-14.40 ไอเอส 2/1 37 ปรีชญา สุขมี
147 2019-01-25 13.50-14.40 ไอเอส 2/1 38 ปรีชญา สุขมี
148 2019-01-22 13.00-13.50 IS 2/4 36 ธาวินี ดอนตุ้มไพร
149 2019-01-15 13.00-13.50 Is 2/4 35 ธาวินี ดอนตุ้มไพร
150 2018-12-24 09.30-10.20 Is 5/4 23 อนุกร ชั่งเกวียน
151 2018-12-21 08.40-09.30 IS 2/4 36 ธาวินี ดอนตุ้มไพร
152 2018-12-21 11.10-12.00 ศิลปะ 5/3 31 ผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
153 2018-12-21 13.50-14.40 IS 2/4 36 ธาวินี ดอนตุ้มไพร
154 2018-12-18 14.40-15.30 IS 5/4 29 อนุกร ชั่งเกวียน
155 2018-12-18 10.20-11.10 Is 2/2 35 มรกต ทับโพธิ์
156 2018-12-17 11.10-12.00 Is 2/2 35 มรกต ทับโพธิ์
157 2018-12-17 09.30-10.20 IS 5/4 29 อนุกร ชั่งเกวียน
158 2018-12-11 10.20-11.10 จัดรูปเล่ม IS 2/2 40 อาทิตย์ เข็มศร
159 2018-12-11 13.50-14.40 ไอเอส 2/1 37 ปรีชญา สุขมี
160 2018-11-30 13.00-13.50 ค้นหาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2/5 36 อรวรรณ อุดมสุข
161 2018-11-30 13.50-14.40 ไอเอส 2/1 37 ปรีชญา สุขมี
162 2018-11-27 13.50-14.40 ไอเอส 2/1 37 ปรีชญา สุขมี
163 2018-03-15 11.10-12.00 is 2/2 35 มรกต ทับโพธิ์
164 0000-00-00 08.40-09.30 การเจริญเติบโตของพืช 4/4 34 มรกต ทับโพธิ์
165 0000-00-00 10.20-11.10 ชีววิทยา 2 4/1 46 มรกต ทับโพธิ์
166 0000-00-00 13.50-14.40 ไอเอส 2/1 37 ปรีชญา สุขมี