ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลตำแหน่งทั้งหมด

จำนวนบุคลากร
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2
ครูผู้ช่วย 8
ครู 15
ครูชำนาญการ 11
ครูชำนาญการพิเศษ 12
พนักงานราชการ 1
ครูอัตราจ้าง 3
ลูกจ้างโรงเรียน 4
ครูธุรการ 0
ลูกจ้างประจำ 1
ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2
3 ครูผู้ช่วย 8
4 ครู 15
5 ครูชำนาญการ 11
6 ครูชำนาญการพิเศษ 12
7 พนักงานราชการ 1
8 ครูอัตราจ้าง 3
9 ลูกจ้างโรงเรียน 4
10 ครูธุรการ 0
11 ลูกจ้างประจำ 1
รวม58