สรุปผลการตรวจสุขภาพ
ข้อมูลการตรวจสุขภาพ

ประเภท จำนวน
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 40
น้ำหนักตามเกณฑ์ 326
นำ้หนักเกินเกณฑ์ 54
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ 44
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 300
ส่วนสูงเกินเกณฑ์ 68