ครู
ข้อมูลครูทั้งหมด

ข้อมูลครูให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นหลัก

รายชื่อครู
ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
นายดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0932219669 pairot@rws.ac.th
โสภณ ดวงปัญญาสว่าง
นายโสภณ ดวงปัญญาสว่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-